• Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

    • Program_realizacji_WSDZ_-_SP_Perly.docx

       Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej w Perłach obejmuje celowe, uporządkowane i wzajemnie powiązane działania związane z doradztwem zawodowym realizowanym w szkole, podlegające wewnętrznej ewaluacji. Dla działań tych – zaplanowanych na rok szkolny 2018/19 – zostają określeni adresaci, realizatorzy oraz partnerzy.

     Program realizacji doradztwa zawodowego został opracowany w oparciu  Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego i zawiera:

     I. Podstawy prawne

     II. Założenia ogólne

     III. Cel ogólny doradztwa zawodowego

     IV. Treści programowe oraz efekty realizacji programu

     V. Realizacja programu

     VI. Ewaluacja programu

      

     1. Podstawy prawne:

      

     Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym w szkole/placówce regulują:

     - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz.59)

     - Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591 ze zmianami 2018 poz. 1647)

     - Rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. 2018 poz. 1675)

     - Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2017 poz.703)

     - Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. 2018 poz. 1601).
      

     II. Założenia ogólne

     Program realizacji doradztwa zawodowego został opracowany w oparciu o Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Przygotowując niniejszy Program, uwzględniono wyniki przeprowadzonej diagnozy zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe w celu wsparcia uczniów  w planowaniu dalszej edukacji i kariery zawodowej.

      

     Program obejmuje treści i działania, które realizowane będą w ramach:

     - zajęć z doradztwa zawodowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 7,

     - zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

     - przedsięwzięć i różnorodnych form wsparcia udzielanych uczniom w szkole przez kadrę pedagogiczną podczas bieżącej pracy, w tym także w formie wycieczek zawodoznawczych czy też na zajęciach z nauczycielem wychowawcą.

      

     1. Cel ogólny doradztwa zawodowego

     Działania w zakresie doradztwa zawodowego w mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku prac.

      

     1. Treści programowe oraz efekty realizacji programu

     Planowane działania uwzględniają zasoby szkoły/placówki, potrzeby i możliwości oraz treści programowe w obszarach:

     1. Poznanie siebie;
     2. Świat zawodów i rynek pracy;
     3. Rynek edukacyjny i uczenia się przez całe życie;
     4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych.

     Treści szczegółowe stanowią załącznik do programu.

     Program umożliwia:

     - uzyskanie przez uczniów dostępu do wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego;

     - wsparcie rodziców w związku z udzielaniem przez nich pomocy w podejmowaniu przez dzieci decyzji edukacyjno-zawodowych;

     - wzbogacenie oferty szkoły i jej promocję w obszarze działań z zakresu doradztwa zawodowego;

     - przejrzystość i ciągłość oddziaływań poprzez wskazanie osób działających na rzecz Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz określanie zakresu ich odpowiedzialności.

     Ponadto sprawnie funkcjonujący system doradztwa zawodowego, dzięki zaangażowaniu wszystkich nauczycieli, wychowawców, specjalistów w szkole/placówce oraz podmiotów współpracujących w zakresie wsparcia rozwoju zawodowego uczniów  daje efekt synergii.

      

      

     1. Realizacja programu

      

     Program  realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego określa:

     1. Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:

     a) tematykę działań;

     b) metody i formy działań z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach;

     c) terminy realizacji działań;

     d) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań.

     1. Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji zadań z doradztwa.

      

      

      

     Oddziały Przedszkolne

      

      

      

     Treści

     Treści szczegółowe

     Temat/działanie

     Metody i formy realizacji działań

     Terminy realizacji działań

     Realizatorzy

     Podmioty wspierające

     Odbiorcy

     Poznanie siebie

      

     1.1 Określa, co lubi robić

      

      

      

     1.2 Podaje przykłady różnych zainteresowań

      

      

      

      

      

     Zajęcia przedszkolne

      

      

      

      

     Zajęcia przedszkolne

     Zajęcia z wychowawcą ( pogadanki, zajęcia plastyczne) Jak spędzam wolny czas?

      

      

     Cały rok szkolny,

     Wychowawca, Bibliotekarz

     pedagog szkolny, nauczyciel świetlicy

     Oddziały  przedszkolne dzieci 5,6 letnie

      

      

     Rozmowy kierowane, odgrywanie scenek

     W ciągu całego roku szkolnego

     Wychowawca, wszyscy nauczyciele i specjaliści pracujący mający zajęcia z uczniami

      

     Oddziały  przedszkolne

     Świat zawodów i rynek pracy.

     2.1 Odgrywa różne role zawodowe w zabawie

      

      

      

      

      

     2.2 Podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2.5 Opowiada

      o sobie w grupie

      

      

      

      

     Zajęcia przedszkolne( Mali artyści to My), Moje imię zapisane jest w niebie

      

      

      

     Zajęcia przedszkolne

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zajęcia przedszkolne

     Rozmowy kierowane, odgrywanie scenek, zajęcia plastyczne

      

      

      

      

     Rozmowy kierowane, odgrywanie scenek

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zajęcia przedszkolne (Poznajemy Siebie)

      

     W ciągu całego roku szkolnego

      

      

      

      

      

      

      

     Wg potrzeb

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Wrzesień

     2018

     Wychowawca, wszyscy nauczyciele i specjaliści pracujący mający zajęcia z uczniami

      

      

      

     Wychowawca, wszyscy nauczyciele i specjaliści pracujący mający zajęcia z uczniami

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Wychowawca, wszyscy nauczyciele i specjaliści pracujący mający zajęcia z uczniami

      

     Oddziały  przedszkolne dzieci 5,6 letnie

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Oddziały  przedszkolne

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Oddziały  przedszkolne

      

      

      

     Spotkanie z pielęgniarką szkolną

      

     Wyjście do OSP Perły

      

     Wyjście do gospodarstwa rolnego

      

     Wyjście do sklepu

      

      

     Wyjście do Biblioteki

      

      

     Spotkanie z policjantem

      

      

      

      

     Wrzesień

     2018

      

      

     Kwiecień

     /maj 2018

      

     Według potrzeb

      

     Według potrzeb

      

      

     Wrzesień

     2018/styczeń

     2019

     Wychowawca,

      

     Oddziały  przedszkolne

     Rynek edukacyjny

     i uczenia się przez całe życie.

      

      

      

     3.1Nazywa etapy edukacji( bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej)

      

      

     3.2Nazywa czynności, których lubi się uczyć

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zajęcia przedszkolne

      

      

      

      

      

      

      

     Zajęcia przedszkolne

      

      

      

      

      

      

      

     Kto to jest artysta?

      

     Kim będę , gdy dorosnę?

      

      

      

      

      

     Rozmowy kierowane

      

      

      

      

      

      

      

     Zabawy, odgrywanie scenek, pantonima, wypowiadanie się na temat czynności, które lubi

      

     Zabawa naśladowcza

      

     Zajęcia muzyczne
      ( ekspresja ruchowa},plastyczne, rozmowa kierowana

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Październik

     2018

      

     Grudzień

     2018

      

      

     Wychowawca

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Wychowawca, wszyscy nauczyciele i specjaliści pracujący mający zajęcia z uczniami

      

      

     Wychowawca

      

      

     wychowawca

      

      

     Oddziały  przedszkolne

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Oddziały  przedszkolne 5,6 letnie

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Oddział przedszkolny dzieci 3,4 letnich

      

      

     Oddział przedszkolny dzieci 3,4 letnich

     Planowanie własnego rozwoju

     i podejmowanie decyzji

     edukacyjno- zawodowych

      

      

     4.1Opowiada, kim chciałoby zostać

      

      

      

      

      

      

      

     4.2 Na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie

     pojedynczych czynności

     i zadań niezbędnych do realizacji celu

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zajęcia przedszkolne zajęcia świetlicowe

      

      

      

      

      

      

     Zajęcia przedszkolnezajęcia świetlicowe

      

      

      

     Praca rolnika. Z wizytą u babci i dziadka na wsi.

      

     Pieczemy chleb ( od ziarna do sklepu)

      

      

      

      

     Rozmowy kierowane, pantonima, zabawy naśladowcze karty pracy- cykl spotkań (poznajemy zawody).

      

      

     Nasze marzenia-rozmowy kierowane.

      

     Moje imię zapisane jest w niebie

      

      

     Rozmowa, zabawy przy piosenkach, zabawy naśladowcze.

      

      

     Rozmowa kierowana, wyjście do sklepu.

      

      

     Grudzień 2018r.

      

      

      

      

      

      

      

      

     Luty 1019.

      

      

      

      

      

      

      

     Kwiecień

     2019

      

      

      

      

     Kwiecień

     2019

      

      

      

      

     Wychowawca

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Wychowawca,

      

      

     nauczycie religii

      

      

      

     Wychowawca

      

      

      

      

      

     Wychowawca

      

      

      

      

      

     Oddziały  przedszkolne

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Oddziały  przedszkolne

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Oddział  przedszkolny dzieci 3,4 letnich

      

      

      

      

      

     Oddział  przedszkolny dzieci 3,4 letnich

      

     Klasy I-III

      

      

      

     Treści

     Treści szczegółowe

     Temat/działanie

     Metody i formy realizacji działań

     Terminy realizacji działań

     Realizatorzy

     Podmioty wspierające

     Odbiorcy

     Poznanie siebie

      

     1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać

      

     Moje ulubione zajęcia

     prace plastyczne,

     autoprezentacja,

     wrzesień 2018

     Agata Kulesza

      

     Kl.1

     Bezpieczna zima

      

     prace plastyczne, wypowiedzi  na temat ulubionych sportów zimowych,

      

     luty 2019

     Dorota Dąbrowska

      

     Kl .2

     Realizacja programu „10 drogowskazów”

     Mam talent  w trakcie realizacji tematyki związanej z różnymi zawodami doświadczeniami,  pomysłami bohaterów podręcznika, teatrzykami itp

      

     prezentacja, pogadanka, rozmowa, prace plastyczne,  muzyczne, wystąpienia, rozwiązywanie zadań                                         

     cały rok

      

     1 raz w miesiącu

     pedagog szkolny,  wszyscy nauczyciele i specjaliści pracujący mający zajęcia z uczniami

     Kazimiera Wincza

     Kl. 3

      

     Edukacja informatyczna- zajęcia komputerowe

     Według planu

     Marzena Mokrzecka

      

     Klasy I-III

     1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;

      

     Mamy różne zainteresowania

     wypowiedzi  na temat swoich zainteresowań,

     wrzesień 2018

     Agata Kulesza

      

      

     Kl.1

     Gdy dorosnę zostanę…

     konkurs plastyczny

     maj 2019

     Dorota Dąbrowska

      

     Kl .2

     Udział w konkursach na poziomie klasy I-III, przedstawieniach i apelach

     recytacja wierszy, śpiewanie piosenek, występy na apelach,

     cały rok

     Agata Kulesza

     Dorota  Dąbrowska

     Kazimiera Wincza

     nauczyciele przeprowadzający konkursy

      

     Kl.1-3

      

      

      

      

     Dział  I Moje hobby

     pokaz pamiątek, kolekcji np. znaczków, monet itp.

     wrzesień  2018

     Kazimiera Wincza

      

     Kl. 3

      

      

     Moje hobby

     Prezentacja multimedialna, rysunek Paint

     Według planu pracy

     Marzena Mokrzecka

      

     Klasy I-III

     1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;

     W pracowni artysty malarza

     pogadanka, praca z ilustracją,

      

      

      

      

      

     listopad 2018

     Agata Kulesza

      

     Kl.1

     Ważne wynalazki

      

      

      

     rozmowa na temat wynalazków i ich roli w życiu człowie­ka, zagadki,

     luty 2019

     Agata Kulesza

      

     Kl.1

      

     Serce dla babci, serce dla dziadka

     wywiad z dziadkami

      

     styczeń 2019

     Dorota  Dąbrowska

      

     Kl .2

     W trakcie zajęć edukacyjnych przy realizacji tematów

     Drzewo genealogiczne

     Dobra koleżanka, dobry kolega

      

     zajęcia przedmiotowe

      

     cały rok

      

      

     listopad 2018

     grudzień 2018

      

     Kazimiera Wincza

     inni nauczyciele uczący

      

     Kl.3

      

     What are you interested in? Czym się interesujesz?

     j. angielski

     marzec 2019

     Robert Kun

      

     Kl.3

      

     1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;

      

     Jacy jesteśmy?

     określanie za pomocą słów  i gestów swoich mocnych i słabych  strony

     czerwiec 2019

     Agata Kulesza

      

     Kl.1

     Przyjazne przedstawienie

      

     przedstawienie

      

     październik

     2018

     Dorota  Dąbrowska

      

      

     Kl .2

     Realizacja programu „10 drogowskazów”

     W trakcie realizacji tematycznej:  „ Paweł i Gaweł’, Drzewo genealogiczne, Dobra koleżanka , dobry kolega,

     pogadanka, rozmowy na dywanie, praca z tekstem  i ilustracją, muzyka, rozmowy, prezentacje

      

     cały rok

     Kazimiera Wincza

      

     Kl. 3

     "Agresja. Jak nie być skrzywdzonym, jak nie zostać agresorem?

     zajęcia profilaktyczne

     listopad 2018

     psycholog

      

     Kl.1-3

      

     Święci nasi przyjaciele

     religia

     listopad 2018

     Joanna Kołowszyc

      

     Kl.1

     I like tennis. Dyscypliny sportu.

     j. angielski

     luty 2019

     Robert Kun

      

     Kl.1

     I'm good at sports. Jestem dobry w sporcie.

     j. angielski

     październik 2018

     Robert Kun

      

     Kl. 3

     1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

      

     Zasady naszej klasy;

     Prawa i obowiązki

     rozmowa na temat właściwych zasady  i obowiązków w klasie i szkole, zapoznanie z regulaminem szkoły,

     wrzesień 2018

     październik 2018

     Agata Kulesza

      

      

     Kl.1

     Realizacja tematów z poszczególnych edukacji

     praca z problemem, zadania w parach i w grupie

     cały rok

     Agata Kulesza

      

     Kl.1

     Wiosenne prace w ogrodzie

     sadzenie i pielęgnacja roślin

     kwiecień 2019

     Dorota  Dąbrowska

      

      

     Kl .2

     Mamy swoje obowiązki – podział obowiązków, obowiązki dzieci w domu

      

     W kuchni miło i smakowicie – zawód kucharza

     praca z tekstem, rozmowa, scenki dramowe

      

      

     zajęcia kulinarne

     cały rok

      

      

      

      

     Kazimiera Wincza

      

     Kl. 3

      

      

      

     Świat zawodów i rynek pracy.

     2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie,

     Realizacja tematów związanych  z konkretnymi zawodami,

     drama, scenki, odgrywanie ról, zabawy muzyczno-ruchowe,

     cały rok

     Agata Kulesza

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Kl.1

      

      

      

     Nad morzem

     zabawa słowno-ruchowa „Zgadnij, kto pracuje nad morzem

      

     wrzesień 2018

     Dorota  Dąbrowska

      

      

      

      

     Kl .2

      

     Realizacja tematów związanych z zawodami

     drama

     cały rok

     Kazimiera Wincza

      

      

      

     Kl. 3

      

      

     2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;

     W trakcie realizacji tematów związanych z zawodami: nauczyciel, inni pracownicy szkoły,  logopeda, pracownicy teatru, księgarz, drukarz, astronauta, strażak, lekarz, policjant.

      

     pogadanki, zagadki, rebusy, dobieranie ilustracji, filmy dydaktyczne, wycieczki,

     cały rok

     Agata Kulesza

     Dorota  Dąbrowska

     Kazimiera Wincza

      

      

     Kl.1-3

     Kto buduje dom?

      

     zagadki

      

     marzec 2019

      

     Dorota  Dąbrowska

      

      

     Kl .2

      

     Jesień w polu – praca rolnika, sadownika i ogrodnika, narzędzia i maszyny rolnicze

      

     udział w wykopkach ziemniaków i warzyw

     wrzesień 2018

     październik 2018

     Kazimiera Wincza

     rodzice

     Kl. 3

     Zawody w moim otoczeniu

     Wyszukiwanie informacji w Internecie

     Według planu

     Marzena Mokrzecka

      

     Klasy I-III

     2.3 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;

      

      

      

      

     W trakcie realizacji tematów związanych z zawodami: nauczyciel, inni pracownicy szkoły,  logopeda, pracownicy teatru, księgarz, drukarz, astronauta, strażak, lekarz, policjant.

     prezentacje, rysunek, praca z podręcznikiem,

      

     cały rok

      

      

     Agata Kulesza

      

     Kl.1

     Detektyw Pozytywka.

      

     pogadanka, praca z podręcznikiem

      

     listopad 2018

     Dorota  Dąbrowska

      

     Kl .2

      

     Jestem bezpieczny

     spotkania z przedstawicielem Policji,

     wrzesień 2018,styczeń, czerwiec 2019

     Agata Kulesza

     Dorota  Dąbrowska

     Kazimiera Wincza

      

     Przedstawiciel Policji

     Kl.1-3

     2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;

     W trakcie realizacji tematów związanych z zawodami: nauczyciel, inni pracownicy szkoły,  logopeda, pracownicy teatru, księgarz, drukarz, astronauta, strażak, lekarz, policjant.

     pogadanka, rozmowa,

      

      

      

      

      

      

      

      

     cały rok

      

      

      

      

      

      

      

      

     Agata Kulesza

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Kl.1

     Zdrowym być

      

     pogadanka, rozmowa

     listopad 2018

     Dorota  Dąbrowska

      

      

     Kl .2

      

      

     W trakcie realizacji tematów poświęconych zawodom: rolnik, górnik, garncarz informatyk, strażak, ratownik, kucharz, lekarz, krawiec, aktor, pilot itp

     pogadanka, rozmowa

     zgodnie z planem nauczania

     Kazimiera Wincza

      

     Kl. 3

     Będę strażakiem

     wycieczka

     maj 2019

     Agata Kulesza

     Dorota  Dąbrowska

     Kazimiera Wincza

      

     Przedstawiciel  Ochotniczej Straży Pożarnej

     Kl.1-3

      

     Józef odważny- Opiekun Jezusa

     religia

     styczeń 2019

     Joanna Kołowszyc

      

     Kl .2

     2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;

     W pracowni artysty malarza

     rozmowa, prezentacja wybranych obrazów,

     listopad 2018

     Agata Kulesza

      

     Kl.1

     Wywiad z weterynarzem

      

     rozmowa, praca z tekstem

      

     listopad 2018

     Dorota  Dąbrowska

      

      

     Kl .2

      

     Akcja pomocy bezdomnym zwierzętom – praca weterynarza, strażnika miejskiego wolontariat, praca w schronisku dla zwierząt.

      

     spotkanie z pracownikiem TOZ

     październik 2018,listopad 2018, grudzień 2018

     Kazimiera Wincza

     Pracownik TOZ

     Kl. 1-3

     2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

     Edukacja plastyczna, techniczna, przyrodnicza, matematyczna

     prace praktyczne,

     cały rok

     Agata Kulesza

     Dorota  Dąbrowska

     Kazimiera Wincza

      

     Kl.1-3

     Edukacja matematyczna, plastyczna, przyrodnicza, techniczna

      Zajęcia rozwijające

     doświadczenia, zadania praktyczne, drama, inscenizacje, prace plastyczne

     cały rok –według potrzeb

      

     Kazimiera Wincza

      

     Kl. 3

     Rynek edukacyjny

     i uczenia się przez całe życie.

      

     3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;

      

      

      

     „Państwo Pośpieszni” -zabawa .Odczytywanie pełnych godzin na zegarze.

     rozmowa, działania praktyczne, wykonanie zegara,

     styczeń 2019

     Agata Kulesza

      

     Kl.1

     Jak się komunikujemy?

     rozmowa

      

     grudzień 2018

     Dorota  Dąbrowska

      

      

     Kl .2

      

     Zabawa w sklep – umiejętności robienia zakupów, płacenie, posługiwanie się pieniędzmi.

     lista zakupów, korzystanie z wózka i koszyka

      

     listopad 2018

     Kazimiera Wincza

      

     kl. 3

     3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;

      

     Czego lubię się uczyć

      

     swobodne rozmowy na dywanie

      

     listopad 2018

      

     Agata Kulesza

      

      

     Kl.1

      

     Mistrzowie pantomimy

     pantomima

      

     luty

     Dorota  Dąbrowska

      

     Kl .2

      

     Realizacja programu „10 drogowskazów”

      

     pogadanka, rozmowy

      

     cały rok

     pedagog

      

     Kl. 3

     3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

      

     W księgarni

      

      

     rozmowa, wycieczka

      

     luty 2019

      

      

      

     Agata Kulesza

      

      

      

      

     Kl.1

     Wykorzystanie Internetu do poznania zawodów

     praca z komputerem, pracownia mobilna,

      

     cały rok

     Agata Kulesza

     Dorota  Dąbrowska

     Kazimiera Wincza

      

     Marzena Mokrzecka

      

     Kl.1-3

     Zajęcia biblioteczne

     zajęcia w czytelni, wypożyczanie książek,

     cały rok

      

     Irena Józefowicz

     Kl.1-3

     Skąd płynie prąd?

     prezentacja

      

     luty 2019

     Dorota  Dąbrowska

      

     Kl .2

      

      

     Poznajemy przyjaciół Jezusa

     religia

     Listopad 2018

     Joanna Kołowszyc

      

     Kl. 3

     Kim będę

     Edukacja informatyczna, zajęcia komputerowe

     Według planu pracy

     Marzena Mokrzecka

      

     Klasy I-III

     Planowanie własnego rozwoju

     i podejmowanie decyzji

     edukacyjno- zawodowych

      

     4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;

      

      

     Chcę zostać astronautą

     rozmowa na temat swojej przyszłości, wymarzony zawód,

     marzec 2019

     Agata Kulesza

      

     Kl.1

     Klasa małych ratowników

     rozmowa, pogadanka

     luty 2019

     Dorota  Dąbrowska

      

     Kl .2

      

     Realizacja tematów o wybranych zawodach

      

     rozmowa

     według planu

     Kazimiera Wincza

      

     Kl. 3

     4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

     Planowanie czasu

      

     karty pracy

      

     wrzesień 2018

     Dorota  Dąbrowska

      

      

     Kl .2

      

     Wykonanie zadań  w grupach na zajęciach różnych edukacji

      

     Edukacja polonistyczna , muzyczna, plastyczna, wychowanie fizyczne

     cały rok

     Kazimiera Wincza

      

      

     Kl. 3

     4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

      

     Wszystkie zajęcia

     zgłaszanie problemów nauczycielowi, odpowiednie reagowanie w różnych sytuacjach,

     cały rok

     Agata Kulesza

     nauczyciele dyżurujący, pedagog

      

     Na zakupach

      

     wycieczka do sklepu.

      

     marzec 2019

      

     Dorota  Dąbrowska

      

      

     Kl .2

      

     Siła reklamy

     plakat

      

     marzec 2019

      

     Dorota  Dąbrowska

      

     Kl .2

      

     Realizacja programu „10 drogowskazów”

      

      

     cały rok

     pedagog

      

     Kl. 3

      

     Klasy IV-VI

      

      

      

     Treści

     Treści szczegółowe

     Temat/działanie

     Metody i formy realizacji działań

     Terminy realizacji działań

     Realizatorzy

     Podmioty wspierające

     Odbiorcy

     Poznawanie własnych zasobów

      

     1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;

     1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;

     1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.

     Wierzę w swoje możliwości!

     Zajęcia z wychowawcą

     IV

     Wychowawca

      

     Klasa V

     1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;

     Omawiamy zasady właściwego zachowania w sytuacjach konfliktowych

     Zajęcia z wychowawcą

     II

     Wychowawca

      

     V

     1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.

     Nasze pasje. Tworzenie albumu - zadania projektowe

     Informatyka

     VI

     Nauczyciel informatyki

      

     Klasa IV

     1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia

     ,,POWIATOWY TEST WIEDZY O TYTONIU"- udział w konkursie

     przyroda

     XI

     n-l przyrody

     pedagog szkolny

     PSSE w Węgorzewie

     Kl. VI

     1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość

     Zajęcia warsztatowe:

     Badamy owoce

     Zajęcia terenowe: Obserwacje życia w wodzie

     przyroda

     Zgodnie z rozkładem materiału

     n-l przyrody

      

      

     Kl. VI

     1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje

     Rozwijanie uzdolnień muzycznych

     Muzyka- udział w konkursach muzycznych, gra na instrumentach, taniec, zabawy muzyczne,

     cały rok

     Agata Kulesza

     Joanna Kołowszyc

     Kl. IV-VI

     1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;

     Zaplanuj odpoczynek

     Wychowanie do życia w rodzinie-rozmowa, praca w grupach, miniwykład

     kwiecień 2019

      

      

     Kl. V

     1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.

      

     Występy wokalne i instrumentalne

     Muzyka- uroczystości szkolne, konkursy, imprezy szkolne,

     cały rok

     Agata Kulesza

      

     Kl. IV-VI

     1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje

     Ostrożność i podążanie za marzeniami w micie o Dedalu i Ikarze.

      

     Pogadanka na temat zainteresowań, zdolności i realizacji marzeń, dyskusja i uzasadnianie swojego stanowiska

     Wg planu wynikowego z jęz. polskiego

     Nauczyciel języka polskiego

      

     Klasa VI

     1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia

      

     Czy Kaśce udało się pokonać samą siebie?

      

     Próby określenia swoich mocnych stron, wyjaśnienie przenośnego sensu sformułowania: pokonać samego siebie

     Wg planu wynikowego z jęz. polskiego

     Nauczyciel języka polskiego

      

     Klasa VI

     1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców

     Moje hobby.

      

     Zajęcia z wychowawcą

     Wg planu działań wychowawczych

     Wychowawca

      

     Klasa VI

     1.1, 1.2, 1.3, 1.4

     Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej

     Gry dydaktyczne

     V. 2019 r.

     Andrzej Michalak

     pedagog szkolny

     Klasa V

     1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość

     Na niedzielnej Eucharystii

      

     IX

     Joanna Kołowszyc

      

     Klasa VI

      1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;

     All about you – podawanie danych personalnych i swoich zainteresowań

     Język angielski

     październik

     Robert Kun

      

     kl. IV

     1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.

     Personal data – udzielanie informacji o danych osobowych

     Język angielski

     wrzesień

     Robert Kun

      

     kl. V

     Świat zawodów i rynek pracy.

     2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

     Jednostki monetarne – złote i grosze

     Matematyka

     XI

     Nauczyciel matematyki

      

     Klasa IV

     2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;

      2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;

     Wszystko o papierze

      

     Od włókna do ubrania

      

     Cenny surowiec – drewno

      

     Wokół metali

      

     Świat tworzyw sztucznych

      

     Kompozyty – materiał przyszłości

     Technika

     X-XII

     Nauczyciel techniki

      

     Klasa V

     2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

     To takie proste! - Pokrowiec na telefon

      

     To takie proste! - Gwiazda z drucika

      

     To takie proste! - Tortilla pełna witamin

     To takie proste! - Mostek dla chomika

      

     Technika

     Cały rok

     Nauczyciel techniki

      

     Klasa V, VI

     2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;

     lutnik

      

     etnograf

      

     scenograf, reżyser, śpiewak operowy, dyrygent,

     tancerz,

     piosenkarz

      

     kompozytor,

      

     ginekolog, urolog

     Lekcje muzyki- filmy edukacyjne, plansze, żywe lekcje muzyki, strony internetowe,

      

      

      

      

      

      

      

      Wychowanie do życia w rodzinie

     wg rozkładu materiału poszczególnych klas,

      

      

      

      

      

      

      

     październik 2018

     Agata Kulesza

      

     Kl. IV-V

      

     Kl. IV

      

      

     Kl. V

      

      

     Kl. VI

      

      

     Kl. IV

     2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

     Posługuje się instrumentami muzycznymi,

     Lekcje muzyki- nauka gry na dzwonkach, instrumentach  perkusyjnych, zabawy muzyczne,

     cały rok

     Agata Kulesza

      

     Kl. IV-VI

     2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

     Funkcja ekonomiczna rodziny

     Wychowanie do życia w rodzinie-rozmowa, praca w grupach,

     październik 2018

     Agata Kulesza

      

     Kl. IV

     2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;

      2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;

     2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;

     Dom bez tajemnic

      

     Instalacje w mieszkaniu

      

     Nowoczesny sprzęt na co dzień

     Technika

     X-XII

     Nauczyciel techniki

      

     Klasa VI

     2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;

     Zależności między jednostkami pola

     Matematyka

     IV

     Nauczyciel Matematyki

      

     Klasa V

     2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny

     Kierunki geograficzne

      

      

     Pomiar składników pogody

     przyroda

      

      

     przyroda

     Zgodnie z rozkładem materiału

     Zgodnie z rozkładem materiału

     n-l przyrody

      

      

     n-l przyrody

      

     Kl. IV

      

      

     Kl. IV

     2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka

     Praca - obowiązek czy przyjemność?

      

     Jaki jest nasz stosunek do obowiązków domowych i szkolnych? Nasze rozważania zainspirowane wierszem Mrówka.

      

     Poznajemy dzieje rodu Bohatyrowiczów.

     Zajęcia z wychowawcą

      

      

     Rozmowa na temat obowiązków domowych i szkolnych

      

     Dyskusja na temat roli pracy w życiu człowieka

     Wg planu działań wychowawczych

      

     Wg planu wynikowego z jęz. Polskiego

      

     Wg planu wynikowego z jęz. polskiego

     Wychowawca

      

      

     Nauczyciel języka polskiego

      

      

     Nauczyciel języka polskiego

      

     Klasa VI

      

      

     Klasa V

      

      

      

     Klasa V

     2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe

      

     Ten zawód mnie interesuje.

      

     Porozmawiajmy o nas samych.

      

     Zajęcia z wychowawcą

      

     Analiza tekstu Jestem, wypowiedzi na temat zainteresowań i zawodów

     Wg planu działań wychowawczych

     Wg planu wynikowego z jęz. polskiego

     Wychowawca

      

     Nauczyciel języka polskiego

      

     Klasa VI

      

     Klasa VI

     2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą

     Skąd się biorą pieniądze?

     Do czego służą pieniądze?

     Zajęcia z wychowawcą

      Wg planu działań wychowawczych

     Wychowawca

      

     Klasa VI

     2.1, 2.2,2.4

     W laboratorium wielkiej uczonej.

     Wypowiedzi   uczniów.

     IV 2019 r.

     Andrzej Michalak

     pedagog szkolny

     Klasa IV

     2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach

     Uroczystość Wszystkich Świętych

     Religia

     XI

     Joanna Kołowszyc

      

     Klasa IV

     2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;

     -2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe

     Doświadczam opieki Pana Boga

     Religia

     IV

     Joanna Kołowszyc

      

     Klasa IV

     2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;

     Stawiam na przyjaźń z Panem Jezusem

     Religia

     X

     Joanna Kołowszyc

      

     Klasa V

     2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;

     2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;

     2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

     Na niedzielnej Eucharystii

     Religia

     IX

     Joanna Kołowszyc

      

     Klasa VI

     2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach

     Tworzymy wspólnotę ze świętymi

     Religia

     XI

     Joanna Kołowszyc

      

     Klasa VI

     2.2. opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;

     2.5. wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą

     Wycieczka do wybranego zakładu pracy

     Zajęcia z wychowawcą

     II pólrocze

     Joanna Kołowszyc

      

     Klasa IV

     2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

     A miracle - thanks to technology  PP: Praca (popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy)

     Język angielski

     Wrzesień

     Robert Kun

      

     kl. VIII

      2.7 dokonuje autoprezentacji.

     A cover letter email  Wypowiedź pisemna: email - list motywacyjny.

     Język angielski

     styczeń

     Robert Kun

      

     kl. VIII

     Rynek edukacyjny

     i uczenia się przez całe życie.

      

     3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;

     Jak uczyć się skutecznie i przyjemnie?

     Zajęcia z wychowawcą

     XII

     Wychowawca

      

     Klasa V

     3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy

     Nasze pomysły na spędzanie wolnego czasu

     Zajęcia z wychowawcą

     III

     Wychowawca

      

     Klasa V

     3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;

     3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy

     W sieci. Wstęp do internetu

      

     Nie daj się wciągnąć w sieć. O bezpieczeństwie w internecie

      

     Szukać każdy może. O wyszukiwaniu informacji w internecie i korzystaniu z nich

     Informatyka

     XII

     Nauczyciel informatyki

      

     Klasa IV

     3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy

     Książka jako źródło wiedzy i informacji.

     zajęcia biblioteczne

     luty 2019

     bibliotekarz

      

     kl. IV

     3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki

     Sposoby poznawania przyrody

     przyroda

     Zgodnie z rozkładem materiału

     n-l przyrody

      

     Kl. IV

     3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy

     Korzystanie z planów i map

      

     Czytamy mapę najbliższej okolicy

      

     Zajęcia warsztatowe:

     Odbywamy podróże przyrodnicze po mapach krajobrazowych

     przyroda

      

     geografia

      

     przyroda

     Zgodnie z rozkładem materiału

     Zgodnie z rozkładem materiału

     Zgodnie z rozkładem materiału

     n-l przyrody

      

     n-l geografii

      

     n-l przyrody

      

     Kl. IV

      

     Kl. V

      

     Kl. VI

     3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy

     Przygotowywanie prezentacji o kompozytorach, instrumentach muzycznych, formach muzycznych, wyjaśnienie pojęć muzycznych,

      

     Internet świat prawdziwy czy nieprawdziwy?

     Lekcje muzyki- internet, słowniki i encyklopedie, żywe lekcje muzyki,

      

      

     Wychowanie do życia w rodzinie rozmowa, mini wykład,

     cały rok

      

      

      

      

     styczeń 2019

     Agata Kulesza

      

     Kl. IV-VI

      

      

      

      

     Kl. IV

     3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć

      

     O Ambrożym Kleksie – niezwykłym nauczycielu.

     Bierzemy udział w lekcji kleksografii.

      

     Zestawienie przedmiotów szkolnych i lekcji przedstawionych w lektorze, porównanie, wypowiedzi uczniów

     Wg planu wynikowego z jęz. polskiego

      

     Nauczycie l języka polskiego

      

      

     Klasa IV

      

     3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy

      

     Rozmawiamy o zasadach dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu.

      

     Korzystamy ze słownika języka polskiego i słownika wyrazów obcych.

     Korzystamy ze słownika wyrazów bliskoznacznych.

     Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas samodzielnego poszukiwania informacji

     Praca ze słownikami, poszukiwanie informacji

     Wg planu wynikowego z jęz. polskiego

      

     Wg planu wynikowego z jęz. polskiego

     Nauczycie l języka polskiego

      

      

     Nauczyciel  języka polskiego

      

     Klasa IV

      

      

      

     Klasa IV

     3.1, 3.2, 3.3

     Współczesne społeczeństwo.

     Zabawy dydaktyczne

     V 2019 r.

     Andrzej Michalak

     pedagog szkolny

     Klasa VI

     3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki

     Uroczystość Wszystkich Świętych

     Religia

     XI

     Joanna Kołowszyc

      

     Klasa IV

     3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki

     Stawiam na przyjaźń z Panem Jezusem

     Religia

     X

     Joanna Kołowszyc

      

     Klasa V

     3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki

     Tworzymy wspólnotę ze świętymi

     Religia

     XI

     Joanna Kołowszyc

      

     Klasa VI

     3.1. wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;

     3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć

      

     Dlaczego warto się uczyć? Jak uczyć się efektywnie- zasady pracy umysłowej w trakcie odrabiania lekcji

     Zajęcia z wychowawcą

     XI 2018

     Joanna Kołowszyc

      

     Klasa IV

     3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;

     Free time – sposoby spędzania czasu wolnego

     Język angielski

     styczeń

     Robert Kun

      

     kl. IV

     Planowanie własnego rozwoju

     i podejmowanie decyzji

     edukacyjno- zawodowych

     4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

     Idziemy do kina. Jak poprawnie przygotować notatkę o filmie?

     Informatyka

     IV

     Nauczyciel informatyki

      

     Klasa IV

     4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

     Plan to podstawa. O rozwiązywaniu problemów

     Informatyka

     X

     Nauczyciel informatyki

      

     Klasa V

     4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych

     Polacy przyczynili się do rozwoju nauki

     przyroda

     Zgodnie z rozkładem materiału

     n-l przyrody

      

     Kl. VI

     4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu

     Krajobrazy świata

     geografia

     Zgodnie z rozkładem materiału

     n-l geografii

      

     Kl. V

     4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą

     Zdrowy styl życia

     przyroda

     Zgodnie z rozkładem materiału

     n-l przyrody

      

     Kl. IV

     4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;

     Co się w życiu liczy? Plany małe i duże.

     Wychowanie do życia w rodzinie-rozmowa, praca w grupach, burz mózgów,

     styczeń 2019

      

      

     Kl. VI

     4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

     Nauka gry na instrumencie, opracowywanie układów tanecznych

     Lekcje muzyki-działania praktyczne

     cały rok

     Agata Kulesza

      

     Kl. IV-VI

     4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.

     Udział w konkursach i przeglądach piosenki

      

     Obrona własnej intymności

     występy wokalne

      

      

     Wychowanie do życia w rodzinie drama, pogadanka, ćwiczenia,

     cały rok

      

      

     wg rozkładu materiału poszczególnych klas,

     Agata Kulesza

      

     Kl. IV-VI

      

      

     Kl. IV,VI

     4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych

      

      

     Moje cele w nowym roku szkolnym.

      

     Pogadanka, wypowiedzi uczniów na temat tekstu piosenki Życie jak poemat

     Wg planu wynikowego z jęz. polskiego

     Nauczyciel  języka polskiego

      

     Klasa VI

     4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą

      

     Czy zawsze warto dzielić włos na czworo? Porozmawiajmy o naszych decyzjach.

      

     Rozmowa na temat bohatera utworu – wypowiedzi na temat konsekwencji podejmowanych decyzji

     Wg planu wynikowego z jęz. polskiego

     Nauczyciel  języka polskiego

      

     Klasa VI

     4.1, 4.2, 4.3

      

     4.1, 4.2, 4.3

     Współczesne  społeczeństwo.

      

     Bohaterowie solidarności.

     Odp. Ustna

      

     Odp. ustna

     V.2019 r.

      

     VI.2019 r.

     Andrzej Michalak

     pedagog szkolny

     Klasa VI

      

     Klasa IV

     4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno- zawodowych

     Doświadczam opieki Pana Boga

      

     IV

     Joanna Kołowszyc

      

     Klasa IV

     4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno- zawodowych

     Stawiam na przyjaźń z Panem Jezusem

      

     X

     Joanna Kołowszyc

      

     Klasa V

     4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;

     My future - moja przyszłość, przewidywanie przyszłości

     Język angielski

     Styczeń

     Robert Kun

      

     kl. VI

      

      

     Klasy VII-VIII

      

      

     Treści

     Treści szczegółowe

     Temat/działanie

     Metody i formy realizacji działań

     Terminy realizacji działań

     Realizatorzy

     Podmioty wspierające

     Odbiorcy

     Poznanie własnych zasobów

      

     1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

     -1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe)

     Życie słowem Bożym

      

     X

     Nauczyciel religii

      

     Klasa VII

     1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

     1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł

     Bóg umacnia decyzje człowieka

      

     XI

     Nauczyciel religii

      

     Klasa VIII

     1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

     -1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej

     Sterydy i ich wpływ na zdrowie

      

     XII

     Nauczyciel W-F

      

     Klasy VII-VIII

     1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

     Emisja głosu

     ćwiczenia emisyjne, budowa aparatu głosu,

     wrzesień 2018

     Agata Kulesza

      

     Klasa VII

     1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

     Test predyspozycji zawodowych

     test

     Według planu wynikowego

     Doradca zawodowy

      

     Klasy VII-VIII

     1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

     Budowanie relacji międzyosobowych

     Wychowanie do życia w rodzinie- rozmowa kierowana, wykład z prezentacją, praca indywidualna i w grupie.

     luty 2018

     Agata Kulesza

      

     Kl. VIII

     1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe)

     Jak uzyskać dobre wyniki w nauce?

     Zajęcia z wychowawcą

     X

     Wychowawca

      

     Kl. VIII

     1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji

     Mazurska Olimpiada Ekologiczna

      

     X, XI

     n-l geografii

     FOWJM

     kl. VII i kl. VIII

      1. określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

      Higiena i choroby układu ruchu

      

     Higiena i choroby układu krążenia

      

     Mutacje

     Lekcje biologii

      

      

     Lekcje biologii

      

      

     Lekcje biologii

     Wg rozkładu materiału

      

     Wg rozkładu materiału

      

     Wg rozkładu materiału

     Nauczyciel biologii

      

     Nauczyciel biologii

      

     Nauczyciel biologii

     Pielęgniarka szkolna

      

     Pielęgniarka szkolna

      

     Pielęgniarka szkolna

     Klasa VII

      

      

     Klasa VII

      

      

     Klasa VIII

     1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

     Moje zainteresowania, a moja przyszłość

     Zajęcia z wychowawcą

     maj

     Wychowawca

      

     Klasa VII

     1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

      

     Budowanie poczucia własnej wartości i silnej tożsamości

     Zajęcia z wychowawcą

     maj

     Wychowawca

      

     Klasy VII

     1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

      

     Zdrowie jako wartość – fraszki Jana Kochanowskiego.

     Analiza utworu, wyrażenie własnego zdania

     Wg planu wynikowego z jęz. polskiego

     Nauczyciel  jęz. polskiego

      

     Klasa VII

     1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

      

     Nie porzucaj nadziei

      

     Analiza utworu, rozmowa na temat  wytrwałości w dążeniu do celu, dążeń

     Wg planu wynikowego z jęz. polskiego

     Nauczyciel  jęz. polskiego

      

     Klasa VII

      

     1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

      

     Moje umiejętności

     Zajęcia z doradztwa

     Według planu wynikowego

     Doradca zawodowy

      

     Klasy VII- VIII

      

     1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;

      

     Umiejętności a zawód

     Zajęcia z doradztwa

     Według planu wynikowego

     Doradca zawodowy

      

     Klasy VII- VIII

      

     1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

      

     Kompetencje na rynku pracy

     Zajęcia z doradztwa

     Według planu wynikowego

     Doradca zawodowy

      

     Klasy VII-VIII

      

     1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;

      

     1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

      

     Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową?

     Zajęcia z doradztwa

     Według planu wynikowego

     Doradca zawodowy

      

     Klasy VII-VIII

     Świat zawodów i rynek pracy.

     2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

     Podróż dookoła świata z internetem - projekt

     Informatyka

     V

     Nauczyciel informatyki

      

     Klasa VIII

     2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

     Program komputerowy i przepisy prawa

     Informatyka

     IX

     Nauczyciel informatyki

      

     Klasa VII

     2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

     Internet jako źródło informacji

      

     Sposoby komunikowania się i wymiany informacji za pomocą internetu

     Informatyka

     XI

     Nauczyciel informatyki

      

     Klasa VII

     2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

     2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;

      2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

     2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

     DZIAŁ Zastosowania matematyki

     Matematyka

     XI-XII

     Nauczyciel matematyki

      

     Klasa VIII

     2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

     2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy

     Życie słowem Bożym

      

     Bóg spełnia obietnicę szczęśliwego życia

      

     X

      

     X

     Nauczyciel religii

      

     Klasa VII

      

     Klasa VIII

     2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

     -2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy

     Stres i jego wpływ na zdrowie człowieka

      

     III

     Nauczyciel W-F

      

     Klasy VII-VIII

     2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

      

     Zawody: kompozytor, piosenkarz, dyrygent.

     lekcje muzyki- prezentacje  multimedialne, filmy dydaktyczne, utwory muzyczne,

     wg rozkładu materiału

     Agata Kulesza

      

     Kl.VII

      

     2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

     Etyka w muzyce- zachowanie na scenie, szacunek dla widza i słuchacza.

     Lekcje muzyki- pogadanki, prezentacje multimedialne,

      

     cały rok

      

      

     Agata Kulesza

      

      

      

     Kl. VII

      

      

     2.7 dokonuje autoprezentacji.

     Ludzie drogowskazy

     Wychowanie do życia w rodzinie-rozmowa, mapa mentalna, debata,

     wg rozkładu materiału

     Agata Kulesza

      

     Kl. VII

     2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania

     „Murarz własnej kariery”- określenie własnego bilansu.

     Zajęcia z wychowawcą

     XI

     Wychowawca

      

     Kl. VIII

     2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców

     Struktura zatrudnienia i bezrobocie

     Geografia

     Zgodnie z rozkładem materiału

     Nauczyciel geografii

      

     Kl. VII

     2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy

     Zmiany w polskim przemyśle

      

      

     Poznaję region, w którym mieszkam.

     Moja mała ojczyzna

     geografia

      

      

     geografia

     Zgodnie z rozkładem materiału

     Zgodnie z rozkładem materiału

     n-l geografii

      

      

     n-l geografii

      

     Kl. VII

      

      

     Kl. VII

     2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka

     Czym jest praca dla człowieka?

     Zajęcia z wychowawcą

     XI

      

      

     Kl. VIII

     2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy

     Praca i obowiązki członków rodziny.

     Zajęcia z wychowawcą

     X

      

      

     Kl. VIII

     2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

     Biologia, jako nauka

      

     Higiena i choroby układu pokarmowego

      

     Poznajemy szkło i sprzęt laboratoryjny

      

     Czym jest genetyka?

     Lekcje biologii

      

     Lekcje biologii

      

      

     Lekcja chemii

      

      

     Lekcje biologii

     Wg rozkładu materiału

     Wg rozkładu materiału

      

     Wrzesień

      

      

     wrzesień

     Nauczyciel biologii

     Nauczyciel biologii

      

     Nauczyciel chemii

      

     Nauczyciel biologii

     Wychowawca, doradca zawodowy

     Wychowawca, doradca zawodowy

      

     Wychowawca, doradca zawodowy

     Doradca zawodowy

     Klasa VII

      

     Klasa VII

      

      

     Klasa VII

      

      

     Klasa VII

     2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

      

     Mój  szacunek do pracy i obowiązków rodziców

     Zajęcia z wychowawcą

     maj

     Wychowawca

      

     Klasy VII

     2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

      

     Mój życiorys i CV.

     Redagowanie pisemnych form użytkowych – życiorysu i CV.

     Wg planu wynikowego z jęz. polskiego

     Nauczyciel  jęz. polskiego

      

     Klasa VIII

     2.7 dokonuje autoprezentacji.

      

     Piszemy autocharakterystykę.

     Redagowanie pisemnej pracy literackiej.

     Wg planu wynikowego z jęz. Polskiego

      

      

      

      

     Nauczyciel  jęz. polskiego

      

     Klasa VIII

      

      

     2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

     2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

     2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;

      2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

     2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

     2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

     2.7 dokonuje autoprezentacji.

      

     Zawody w moim najbliższym otoczeniu.

      

      

      

     Od elektryka do kierownika

     Zajęcia z doradcą

     Wg planu wynikowego

     Nauczyciel doradca

      

     Klasy VII-VIII

     Rynek edukacyjny

     i uczenia się przez całe życie.

      

     3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie

     Bóg spełnia obietnicę szczęśliwego życia

      

     X

     Nauczyciel religii

      

     Klasa VIII

     3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie

     Stres i jego wpływ na zdrowie człowieka

      

     III

     Nauczyciel W-F

      

     Klasy VII-VIII

     3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji

     Przed decyzją wyboru zawodu.

     Zajęcia z wychowawcą

     II

     Wychowawca

     Pedagog szkolny

     Kl. VIII

      

      

      

     3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

     3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów;

     3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej;

     3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

      

     System szkolnictwa w Polsce

     Zajęcia z doradztwa- prezentacja

     Według planu wynikowego

     Doradca zawodowy

     rodzice

     Klasy VII-VIII

     Planowanie własnego rozwoju

     i podejmowanie decyzji

     edukacyjno- zawodowych

     4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

     4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

     Labirynty wiedzy

     GDD – seria filmów na temat zastosowań matematyki w życiu

     XI-XII

     Nauczyciel matematyki

      

     Klasa VIII

     4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby

     Bóg umacnia decyzje człowieka

      

     XI

     Nauczyciel religii

      

     Klasa VIII

     4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym

     Do jakiej szkoły?

     Zajęcia z wychowawcą

      

     V

     wychowawca

      

     pedagog szkolny

     Kl. VIII

      

     4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

     4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

     4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;

     4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

      

     Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa.

     Zajęcia warsztatowe w szkołach ponadgimnazjalnych

     XI, V

     Doradca zawodowy,

     wychowawcy

     Klasy – VII-VIII

      

      

     Niniejszy program został opracowany przez osobę pełniącą obowiązki doradcy zawodowego we współpracy z innymi nauczycielami wyznaczonymi przez dyrektora szkoły.

      

     Program został zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdzony przez dyrektora szkoły do realizacji w roku szkolnym 2018/19