• SKO

    • Regulamin funkcjonowania
     Szkolnej Kasy Oszczędności
     przy
     Szkole Podstawowej w Perłach

      

     1.      1.Szkoła umożliwia uczniom oszczędzanie w ramach rachunku SKO dla ucznia
     w PKO BP SA.

     2.      2. Dyrektor wyznacza opiekunów SKO.

     3.      3. Do zadań opiekuna SKO należy:

     ·        - udostępnianie zainteresowanym rodzicom / prawnym opiekunom informacji o zasadach funkcjonowania SKO przy Szkole Podstawowej ,

     ·        - podpisywanie oświadczeń o przynależności ucznia do Szkoły Podstawowej

     ·        - dystrybucja materiałów reklamowych oraz nagród

     ·        - wpłaty na Konto Ucznia i wypłaty z Konta Ucznia.

     4.      4. Wpłat i wypłat na Konto Ucznia może również dokonywać rodzic / prawny opiekun.

     5.      5. Operacje dokonywane u opiekunów SKO dotyczące limitów wpłat i wypłat, wynikają z komunikatu NR 008/2012 z dnia 26 marca 2012 r.

       a) minimalna kwota wpłaty gotówkowej wnoszonej u opiekuna SKO przez uczniów będących członkami Szkolnej Kasy Oszczędności na konto dla Ucznia wynosi 1 PLN

     b)     b) maksymalna kwota wpłaty gotówkowej wnoszonej u opiekuna SKO przez uczniów będących członkami Szkolnej Kasy Oszczędności na konto dla Ucznia wynosi 50 PLN

     c)     c)maksymalna kwota wypłaty gotówkowej realizowanej u opiekuna SKO przez uczniów będących członkami Szkolnej Kasy Oszczędności na konto dla Ucznia wynosi 50 PLN

          6. Środki pieniężne wpłacone u opiekuna będą przesyłane z Konta Szkoły na Konto Ucznia raz w tygodniu.

     7.     7. Inne procedury z udziałem rodziców / prawnych opiekunów oraz dziecka, określone Regulaminem Rachunku SKO Konto dla Ucznia, odbywają się w PKO Banku Polskiego SA.

      

     Dokumenty do pobrania:

     Ogolne_warunki_prowadz_SKO.pdf

     REGULAMIN.docx