• Regulamin Szczęśliwego Numerka

    •  

      

     REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

     SZKOŁA PODSTAWOWA W PERŁACH

     1. Każdy ma prawo do szczęścia.

      

     1. Szczęśliwy numerek będzie zawierał liczby od 1 do 17, które odpowiadają przypisanemu numerkowi w dzienniku lekcyjnym.

      

     1. Szczęśliwy numerek losowany jest za pośrednictwem systemu „Librus” każdego dnia o godz. 23:00 i widoczny na kontach uczniów oraz rodziców. Losowany jest jeden numerek dla całej szkoły. Losowanie szczęśliwego numerka zostaje wstrzymane na 2 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i końcową.

      

     1. Uczeń posiadający danego dnia szczęśliwy numerek ma obowiązek informować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).
       

           5. Szczęśliwy numerek zwalnia z:

     • niezapowiedzianych kartkówek,

     • niezapowiedzianych odpowiedzi.

      

           Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:

     • zaplanowanych sprawdzianów,

     • zaplanowanych kartkówek,

     • zaplanowanego pytania,

     • wykonywania zadań domowych,

     • bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek.

      

     1. W sytuacji, gdy uczeń sam wyrazi chęć odpowiedzi ustnej bądź pisemnej, a w tym dniu wylosowany jest jego numerek z dziennika,  ma prawo przystąpić do odpowiedzi.

      

     1. Uczeń ze szczęśliwym numerkiem jest zobowiązany do aktywnego udziału w lekcji. Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony.

      

           8. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.

      

           9. Szczęśliwy numerek  jest nieważny, gdy odpowiedź ustna bądź kartkówka ma zaważyć na ocenie semestralnej.

      

          10. Z przywileju szczęśliwego numerka uczeń nie może korzystać na zajęciach, z których otrzymał na semestr ocenę niedostateczną.

      

           11. Szczęśliwy numerek nie zwalnia z lekcji wychowania fizycznego.

      

           12. Uczeń posiadający szczęśliwy numerek nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń traci swoje przywileje, których może go pozbawić nauczyciel przedmiotu oraz na wniosek pracownika szkoły – wychowawca klasy.

      

     1. Jeżeli w szkole będzie miało miejsce :

     • nieodpowiednie zachowanie uczniów,

     • nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego

     szczęśliwy numerek może zostać odwołany.

      

           14. Szczęśliwy numerek obowiązuje od 1 marca 2017 r. aż do odwołania.