• PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

    • PROGRAM_wychowawczo_-_proflaktyczny_SP_Perly.docx

      

     PROGRAM

      

     WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

      

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ

      

     w PERŁACH

      

      

     „Bo mała istota ludzka to wielka sprawa dorosłych na dziś i na jutro”

     J. Nagrabiecki

      

     Preambuła

     Niniejszy dokument powstał ze względu na potrzebę połączenia programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. Oprócz celów i zadań dydaktycznych oraz założeń związanych z szerszym kontekstem społecznym program nasz uwzględnia miejscowe priorytety wychowawcze i środki realizacji.

     Rodzice pełnią rolę zasadniczą i wiodącą w procesie wychowania dziecka. Szkoła spełnia funkcję pomocniczą, choć na niektórych płaszczyznach (kształcenie, przystosowanie do życia społecznego) - niezwykle ważną. Celem ogólnym wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy ucznia. Oznacza to,
     że nauczyciele będą rozwijali osobowość ucznia, wykorzystując przede wszystkim zajęcia edukacyjne.

     Działalność wychowawcza szkoły obejmuje:

     - Kształtowanie postaw obywatelskich, społecznych, patriotycznych.

     - Potrzebę kształtowania u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.

     - Podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej.

     - Wychowanie do wartości.

     - Wychowanie dzieci i młodzieży  w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka,  szacunku dla środowiska przyrodniczego.

     -Tworzenie bezpiecznych  i higienicznych warunków nauki, wychowania  i opieki, w szczególności opieki nad osobami niepełnosprawnymi. 

     - Edukację zdrowotną - kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wyrabianie nawyków higienicznych, uczenie zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się oraz uświadomienie korzyści płynących z aktywności fizycznej
     i wdrażania profilaktyki.

     - Edukację informatyczną – szkoła ma przygotowywać uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.

      

     WYCHOWANIE  to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane  i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

     Dojrzałość fizyczną należy rozumieć jako prowadzenie zdrowego stylu życia, dojrzałość psychiczną – jako ponoszenie odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialność za innych oraz otaczający świat, dojrzałość społeczną – jako konstruktywne pełnienie ról społecznych, a dojrzałość duchową jako posiadanie konstruktywnego systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka.

     Modelowy proces wychowania w środowisku szkolnym cechuje jednak ograniczona skuteczność. Wynika to między innymi z uwarunkowań wewnętrznych: ograniczone kompetencje wychowawców, specjalne potrzeby edukacyjne wychowanków, niekorzystne środowisko rówieśnicze w szkole oraz uwarunkowania zewnętrzne: ograniczone kompetencje wychowawcze rodziców, naturalne środowisko rówieśnicze wychowanków oraz czynniki ryzyka w społeczeństwie.

     Ich działanie prowadzi do zakłóceń procesów wychowawczych, co prowadzi do dezorganizacji procesu dojrzewania dzieci i młodzieży oraz zaburzeń w zachowaniu, a w związku z tym wymusza interwencję profilaktyczną.

                             Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania i deficyty dojrzałości, obejmująca równolegle trzy nurty działania: wspomaganie człowieka w różnym wieku w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia, inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.

     Profilaktyka w środowisku szkolnym spełnia następujące zadania:

     - dostarczanie wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji dotyczących warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń,

     - kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych,

     - kształtowanie umiejętności intrapsychicznych (dojrzewanie i kontrolowanie min. emocji, motywacji, procesów poznawczych czy samooceny),

     - kształtowanie umiejętności interpersonalnych,

     - kształtowania umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,

     - rozwijanie więzi z grupą społeczną,

     - uczenie odpowiedzialności,

     - rozwijanie środowiska szkolnego i rodzinnego,

     - kształtowanie w środowisku szkolnym norm i reguł,

     - wczesne rozpoznawanie zagrożeń, diagnozowanie dysfunkcji oraz budowanie sieci wsparcia i pomocy dla osób z grup wysokiego ryzyka,

     Profilaktykę prowadzona jest na trzech poziomach:

     1. profilaktyka I stopnia, uniwersalna- skierowana do wszystkich osób, które nie wykazują jeszcze w dysfunkcji w zachowaniu, ale w ich otoczeniu występują czynniki ryzyka.
     2.  Profilaktyka II stopnia, selektywna – skierowana do osób, w których rozwoju pojawiły się pierwsze przejawy zaburzeń,
     3. Profilaktyka III stopnia, skoncentrowana na jednostce, wskazująca– skierowana do osób, które dzięki oddziaływaniom korekcyjnym, terapeutycznym czy rehabilitacyjnym odzyskały sprawność.

     Wychowanie i profilaktykę łączy aspekt wartości i norm, w nawiązaniu do których prowadzone są działania.

     Czynniki zwiększające skuteczność procesu wychowania to:

     1. w przypadku nauczycieli:

     - aktualizowana wiedza na temat wychowania i profilaktyki,

     - umiejętność utrzymywania osobowych relacji z uczniami,

     - prezentowanie wzorców konstruktywnego stylu życia i relacji z ludźmi,

     - umiejętność pozyskiwania uczniów i ich rodziców do przedsięwzięć wychowawczych oraz profilaktycznych,

     - dobrowolne uczestniczenie w programach rozwoju osobowego i profesjonalnego,

     - umiejętność współpracy w zespole pedagogicznym szkoły,

      2. w przypadku szkolnych specjalistów:

     - kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki,

     - umiejętność współpracy z nauczycielami, uczniami, rodzicami i zewnętrznymi specjalistami,

     - dostarczanie konstruktywnych wzorców funkcjonowania intrapsychicznego, interpersonalnego i społecznego,

     - dobrowolne uczestniczenie w działaniach samodoskonalących,

     3. w przypadku rodziców:

     - posiadanie wiedzy na temat celów i zadań rozwojowych dzieci oraz wiedzy na temat zagrożeń i możliwości przeciwdziałania im,

     - prowadzenie racjonalnego stylu życia, wolnego od uzależnień,

     - współpraca ze szkołą,

     - dobrowolne angażowanie się w przedsięwzięcia wychowawcze i profilaktyczne.

     Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu. Zaspokajając jego potrzeby, nauczyciele, a w szczególności wychowawcy kształtują samodzielne myślenie, budują wzajemne zaufanie, uczą otwartości na drugiego człowieka, wskazują jak radzić sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, wprowadzają normy sprzyjające postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia bez substancji psychoaktywnych, wypracowują sposoby radzenia sobie
     w sytuacjach kryzysowych, dostarczają wiedzy o dobrym i zdrowym życiu, dają osobiste wsparcie.

     Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

     Program wychowawczo-profilaktyczny powstał na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców (społeczności  szkolnej). W diagnozie uwzględniono:

     • wnioski z obserwacji nauczycieli i innych pracowników szkoły,
     • zapisy w dokumentacji pedagoga szkolnego i wychowawców,
     • analizę sytuacji problemowych,
     • arkusze wychowawców klasy

     W opracowaniu i realizacji przez szkołę programu wychowawczo-profilaktycznego ważna jest stała bezpośrednia współpraca z rodzicami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą działalność szkoły. W związku z tym diagnoza powstała przy współpracy z: Radą Rodziców, Gminą Węgorzewo, Poradnią PP w Węgorzewie, pielęgniarką szkolną, Sanepidem, Policją, PCPR,  Strażą Pożarną, gminnymi szkołami, FALCK, FFiL Śnieżka.

     Obowiązujące akty prawne: 

     - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (zwłaszcza art. 72);

     - Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;

     - Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych;

     - Konwencja o Prawach Dziecka;

     - Ustawy i rozporządzenia MEN (zwłaszcza Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej);

     - Karta Nauczyciela;

     - Rozporządzenie MEN z  dnia 9.08.2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

     - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)

     - Rozporządzenie MEN a dnia 28.08.2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałaniu narkomanii.

     - Statut Szkoły

     Programy narodowe i krajowe lub ich elementy w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia:

     -  „Spójrz inaczej”;

     - „Radosny uśmiech - radosna przyszłość”;

     -  „Śnieżnobiały uśmiech”;

     -  „Siedem kroków”;

     -  „Dziesięć drogowskazów”;

     - „Nie pal przy mnie, proszę”;

     - „Czyste powietrze wokół nas”;

     - „Owoce i warzywa”;

     - „Mleko z klasą”;

     - Sieciaki.pl;

     - Necio.pl;

     - DBI.

     „Niesamowity świat higieny jamy ustnej”,

      „Bądźmy poszukiwaczami autorytetów- kampania ogólnopolska

      

     Misja szkoły:

     Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.

     Wizja szkoły:

     Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę  i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

     Sylwetka absolwenta szkoły

     Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i w szkole. Ma opanowane kompetencje kluczowe. Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Działania zawarte w programie wychowawczo – profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

     Pragniemy wychować człowieka:

     • samodzielnego
     • patriotycznego
     • kulturalnego
     • sprawiedliwego
     • szlachetnego
     • troskliwego
     • wrażliwego
     • odpowiedzialnego
     • tolerancyjnego
     • asertywnego

      

                 Jest samodzielny. Orientuje się w otaczającym go świecie. Potrafi stawiać sobie cele i je realizować. Swobodnie korzysta z różnych źródeł wiedzy. W razie potrzeby potrafi zaprojektować złożone działania, dobierając odpowiednie metody postępowania.

                 Jest patriotyczny. Ma najlepsze przygotowanie do służby własnemu narodowi i krajowi,

                 Jest kulturalny. Z życzliwością zwraca się do nauczycieli i innych pracowników szkoły. Używa słów: proszę, dziękuję, przepraszam.

     Jest sprawiedliwy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim postępowaniu wykazuje dobre intencje.

     Jest szlachetny. Korzysta z możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie ograniczenia wynikające  z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje komunikację, prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania. Bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technik komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami i potrafi planować swoje działania na rzecz ich realizacji

     Jest troskliwy. Troszczy się o siebie i swoich bliskich. Chętnie udziela pomocy słabszym. Można na nim polegać.

     Jest wrażliwy. Dostrzega zagrożenia dzisiejszego świata. Dba o estetykę terenu wokół szkoły. Nie jest obojętny na krzywdę innych.

     Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest wstanie – wytrwale poszukuje rozwiązań alternatywnych. Napotykając na problem stara się go rozwiązać. Jeżeli trzeba – zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy: wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.

     Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.

     Jest asertywny. Potrafi  powiedzieć „nie” w sytuacjach namawiania do stosowania substancji uzależniających. Posiada i wyraża własne zdanie.

      

     Uczestnicy programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły:

     Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

     Nauczyciele dążyć będą do tego, aby uczniowie:


     - rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna;


     - mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno przedmiotów szkolnych jak i całej edukacji na danym etapie oraz spójności wszystkich dziedzin wiedzy;

      

     - kształtowali w sobie ducha patriotyzmu;

     - stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, wolność własną z wolnością innych i z odpowiedzialnością za siebie i innych;

     -  poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i  wartości ważnych dla osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;

     - uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu patriotyzmu, wzbogacając swe doświadczenia o poznanie własnego dziedzictwa kulturowego;

     - kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę;

     -  przestrzegali norm kultury osobistej, w tym tych, które są ściśle określone postanowieniami Rady Pedagogicznej.

     Wychowawcy:

     -  wnikliwie rozpoznają środowisko rodzinne uczniów;

     -  poznają predyspozycje, zainteresowania, zdolności i potrzeby uczniów oraz dbają o ich rozwój na terenie szkoły, współpracując z innymi nauczycielami i pedagogiem oraz rodzicami;

      - współdziałają z rodzicami i pielęgniarką szkolną w celu rozpoznania stanu zdrowotnego uczniów i  uwzględnienia możliwości psychoruchowych dziecka;

      - organizują zespołowe i indywidualne spotkania z rodzicami w miarę potrzeb;

      - integrują rodziców i angażują ich do pracy na rzecz klasy i szkoły;

       - organizują imprezy klasowe: wycieczki, spotkania okolicznościowe, wyjazdy do instytucji  kulturalnych,

       - dbają o rozwój życia klasowego, tworząc serdeczną atmosferę wśród uczniów sprzyjającą koleżeństwu i przyjaźniom,

        - reagują i przeciwdziałają wszelkim formom agresji i wandalizmu;

      - podejmują działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii;

     - wyjaśniają i kształtuje normy współżycia koleżeńskiego.

     Rodzice:

     - mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;

     - znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę;

     - wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;

     - wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;

     - aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;

     - dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci ( np. czuwają nad bezpiecznym korzystaniem z Internetu);

     Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

     - przestrzegają regulaminu szkoły;

     - współorganizują imprezy i akcje szkolne;

     - znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;

     -  akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły;

     - współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swoje prawo do samorządności;

     -  kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;

     -  prowadzą zdrowy tryb życia dbają o swoje środowisko;

     - mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;

     - uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny).

      

     Środowisko lokalne:

     pomoc w oddziaływaniach profilaktyczno - wychowawczych:

     - Organem prowadzącym;

     - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ;

     - Policja;

     - Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii;

     - MGOPS;

     - Służba zdrowia, Sanepid;

     - Sąd rodzinny;

     - Biblioteka Publiczna;

     - Innymi instytucjami w miarę potrzeb (PCPR, FALCK, FOWJM, ).

      

     Oddziaływania wychowawczo – profilaktyczne

     Czynnik ryzyka: Środowisko społeczne i normy w nim występujące, promujące dane wzorce zachowań

     Obszar:  UCZEŃ – ŚRODOWISKO

     Zadania:

     1.     Uczyć krytycznego stosunku do mediów

     2.     Podnieść poziom świadomości i kultury  uczniów

     3.     Przekształcać przekonania normatywne na prawdziwe

     Środowisko społeczne

     i normy w nim występujące, promujące dane wzorce zachowań

     Czynniki ryzyka

     Sposoby realizacji

     Odpowiedzialni

     NEGATYWNE WZORCE

     W MEDIACH

     Zorganizować debatę klasową nt. roli  mediów w kształtowaniu negatywnych wzorców zachowań

     Wychowawcy, polonista, n-el wychowania do życia w rodzinie, pedagog, psycholog

     NISKI POZIOM KULTURY

     Organizować spotkania uczniów z policjantami nt. prawnych aspektów  przestępczości wśród nieletnich i problemów resocjalizacji

     Nauczyciele, wychowawcy klas, policjant, pedagog, psycholog

      FAŁSZYWE PRZEKONANIA

     O RZECZYWISTOŚCI-

        -STEREOTYPY

     Organizować przedsięwzięcia łamiące stereotypy (np. klasowa lub szkolna zabawa , wycieczka  bez papierosów, alkoholu)

     wychowawcy klas, organizatorzy, rodzice, pedagog, psycholog

      

     Czynnik ryzyka: Modelowanie negatywnych zachowań w domu i w szkole

     Obszar:  UCZEŃ – RODZINA- SZKOŁA

     Zadania:

     1.    Nawiązać  kontakt z domem rodzinnym ucznia (w  przypadku jego braku)

     2.     Zwiększyć   częstotliwość kontaktu z domem rodzinnym ucznia

     3.     Podnieść   stan wiedzy pedagogicznej i psychologicznej rodziców

     4.     Rozszerzyć  zakres  form pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla rodziców

     5.     Egzekwować  przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego 

     Modelowanie negatywnych zachowań

     w domu

      i w szkole

     Czynniki ryzyka

     Sposoby realizacji

     Odpowiedzialni

     BRAK KONTAKTU

     Z RODZICAMI UCZNIÓW

      Wysyłać  wezwania przez szkołę

     Przeprowadzać  indywidualne spotkania z rodzicami (obowiązkowo dotyczy przypadków negatywnych  zachowań ucznia)

     Dyrektor ,nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog, psycholog

     STAN WIEDZY PEDAGOGICZ -

     NEJ I PSYCHO -LOGICZNEJ RODZICÓW

     Opracować i realizować tematykę pedagogizacji rodziców uczniów (dla różnych poziomów nauczania)

      

     Opracować informacje bibliograficzne nt. pedagogiczno -psychologiczne, pozyskać materiały informacyjne, udostępnić  je rodzicom

     Pedagog  na podstawie wniosków wychowawców i nauczycieli,  Poradnia Psychologiczno-                        - Pedagogiczna

     Bibliotekarz, pedagog

     BRAK POSZA -NOWANIA DLA NORM PRAWNYCH

     Aktualizować  zapisy prawa wewnątrzszkolnego

     Stosować statutowy system nagród  i kar

     Zorganizować  „SKRZYNKĘ ZAUFANIA”

     Dyrektor, rada pedagogiczna

      

     Wychowawcy klas, nauczyciele

     Opiekun Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z dyrektorem

      

     Czynnik ryzyka: Grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne

     Obszar:  UCZEŃ – GRUPA RÓWIEŚNICZA

     Zadania:

     1.     Integrować  zespoły klasowe

     2.      Ograniczyć zjawiska przemocy i agresji wśród uczniów

     3.     Podnieść umiejętności i  wiedzę nauczycieli

     4.      Dostarczyć   uczniom wiedzę   nt. sposobów radzenia sobie  z emocjami, stresem i zagrożeniem

     Grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfun-kcyjne

     Czynniki ryzyka

     Sposoby realizacji

     Odpowiedzialni

     ULEGŁOŚĆ WOBEC GRUPY

     Przeprowadzić obowiązkowe zajęcia wychowawcze integrujące zespoły klasowe

      

     Inicjować klasowe przedsięwzięcia służące integracji zespołów uczniowskich (wycieczki, wyjścia, imprezy)

     Wychowawcy, pedagog

      

      

     Wychowawcy klas, klasowe Rady Rodziców, pedagog

     PRZEMOC

      I AGRESJA

     Zdiagnozować  miejsca oraz sytuacje występowania  przemocy  i agresji w szkole

     Przeprowadzić badania  ankietowe    w  klasach

     Zorganizować   warsztaty nt. przemocy i agresji         w  ramach WDN- u

     Pedagog

      

     Pedagog

     Dyrektor, pedagog

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Czynnik ryzyka: Słabe wyniki w nauce

     Obszar:  UCZEŃ – SZKOŁA

     Zadania:

     1.    Aktywizować uczniów

     2.    Poszerzyć ofertę spędzania wolnego czasu

     3.    Wzmacniać samoocenę uczniów

     4.    Ograniczać rozmiary absencji uczniów na lekcjach

     5.    Rozpoznać problemy rozwojowe uczniów

      SŁABE WYNIKI W NAUCE

     Czynniki ryzyka

     Sposoby realizacji

     Odpowiedzialni

      

     Lenistwo

     Stosować metody aktywizujące w pracy                 z uczniami

     Zaangażować uczniów w działalność społeczną, charytatywną, artystyczną

     Nauczyciele przedmiotów

      

     Wychowawcy, dyrektor, cała społeczność, pedagog

     Niska samoocena uczniów

     Wykorzystywać elementy motywacji w systemie oceniania

     Nagradzać uczniów za rzeczywiste osiągnięcia uczniów

     Zapoznać uczniów i rodziców  z  treściami  Statutu  szkoły dot. praw i obowiązków uczniów, zasad usprawiedliwiania nieobecności oraz systemu nagród i kar

     Nauczyciele przedmiotów

      

     Nauczyciele przedmiotów

      

     Wychowawcy klas

     Poziom absencji na zajęciach w szkole

     Monitorować absencję uczniów w szkole

     Wychowawcy, pedagog

     Problemy rozwoju

     Wspomagać rodziców w nawiązywaniu kontaktu z PPP w kwestiach orzecznictwa

     Wychowawcy klas, dyrektor, pedagog

      

     Czynniki ryzyka: Brak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

     Obszar:  UCZEŃ – SZKOŁA- ŚRODOWISKO

     Zadania:

     1.    Dostarczyć uczniom wiedzę o konsekwencjach zachowań dysfunkcyjnych.

     2.    Aktywizować system wartości przeciw zachowaniom dysfunkcyjnym.

     3.    Ukazywać alternatywne sposoby organizowania życia.

      Brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

     Czynniki ryzyka

     Sposoby realizacji

     Odpowiedzialni

     BRAK UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE Z TRUDAMI ŻYCIA, PROBLEMAMI

     Podjąć, na lekcjach wychowawczych,  tematykę odpowiedzialności prawnej  i moralnej

     Przeprowadzić lekcje wychowawcze nt.   przyjaźni, miłości, szczęścia rodzinnego

     Wykorzystywać uczestnictwo młodzieży w praktykach religijnych dla dostarczania wiedzy o wartościach uniwersalnych

     Wychowawcy, pedagog

      

      

     Wychowawcy, pedagog

      

      

     Wychowawcy klas, katecheta, proboszcz

     BRAK ALTERNATYWNYCH SPOSOBÓW SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

     Zorganizować różne formy zajęć pozalekcyjnych

     Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, dyrektor, Rada Rodziców

      

     Czynniki ryzyka: Dostęp do środków i substancji psychoaktywnych

     Obszar:  UCZEŃ – SZKOŁA- ŚRODOWISKO

     Zadania:

     1. Dostarczyć uczniom i  ich rodzicom wiedzę  nt. konsekwencji palenia, picia, narkomanii, e-papieros, śmieciowe jedzenie

     2. Dbać o rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli.

     3. Wykorzystać  wsparcie  (konsultacje) ze strony  specjalistów.

     4.    Zdiagnozować skalę zjawiska zagrożenia uzależnieniami wśród uczniów.

     5.    Kontynuować realizację programów profilaktycznych.

     6.     Upowszechniać wśród uczniów znajomość zachowań asertywnych.

         

     Dostęp                  do środków                     i substancji psychoaktywnych

     Czynniki ryzyka

     Sposoby realizacji

     Odpowiedzialni

     MODA NA PALENIE             I PICIE

     Zgromadzić materiały, nowoczesne środki dydaktyczne nt. profilaktyki uzależnień

      

     Przygotować i przeprowadzić lekcje wychowawcze nt. zagrożeń związanych          z uzależnieniami

      

     Zorganizować zajęcia dla uczniów                z zakresu uzależnień

     Zorganizować konkurs wiedzy uczniów nt. uzależnień

     Zorganizować formy doskonalenia zawodowego nt.  zagrożeń  uzależnieniami i profilaktyki uzależnień

     Pozyskać współpracowników z PPP, poradni specjalistycznych

     Przeprowadzić program z zakresu profilaktyki  uzależnień

      

     Pedagog  w porozumieniu                 z dyrektorem

     Wychowawcy, pedagog

      

      

     Wychowawcy, pedagog

     Nauczyciele biologii i przyrody,  pedagog

      Dyrektor

      

      

     Dyrektor, pedagog

     Wychowawcy, Pedagog, przeszkoleni nauczyciele

      

      

     BRAK UMIEJĘT-NOŚCI ZACHOWAŃ ASERTYW-NYCH

     Przeprowadzić zajęcia na temat zachowań asertywnych

     Wychowawcy, pedagog

      

     Spodziewane efekty

     1. Zmniejszenie zjawiska przemocy wśród uczniów.

     2. Zbudowanie wizerunku szkoły bezpiecznej, przyjaznej każdemu uczniowi.

     3. Wzrost wiedzy i świadomości uczniów i ich rodziców na temat przemocy, uzależnień oraz przeciwdziałania im.

     4. Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami.

     5. Nauczenie się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia ludzi.

     6. Osiągnięcie umiejętności dokonywania wartościowych i sensownych wyborów  w życiu.

     7. Nauczenie się mówienia o tym, o czym młodzież myśli, będzie wyrażać swoje uczucia oraz szanować i identyfikować się z uczuciami innych.

      

     Główne cele wychowania i profilaktyki:

     1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.

     2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej.

     3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

     4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.

      

     Na podstawie głównych celów wychowawczo – profilaktycznych szkoła opracowała następujące zagadnienia:

     1.      Uczeń jako członek rodziny

     2.      Uczeń jako członek społeczności szkolnej.

     3.      Uczeń jako członek wsi, narodu, regionu.

     4.      Kultura zdrowotna i profilaktyka uzależnień.

     5.      Ochrona środowiska jako podstawa psychofizycznego rozwoju człowieka.

     6.      Uczeń jako twórca swojej przyszłości.

     7.      Rozwój zainteresowań ucznia, uczestnictwo w kulturze.

     8.      Wychowanie seksualne- człowiek jako istota biologiczna, społeczna i duchowa.

     9.      Wychowanie komunikacyjne.

     10.    Współpraca z rodzicami.

      

     Do każdego zagadnienia zostały przypisane cele wychowawcze i sposoby realizacji. Ponadto dla każdej klasy opracowano plan działań wychowawczych, do którego nauczyciele każdego roku opracowują klasowy program oddziaływań wychowawczych.

      

     Zagadnienie

     Cele wychowawcze

     Sposoby realizacji

     Odpowiedzialni

     Termin realizacji

     Uwagi

     Uczeń jako członek

     rodzinny.

      

      

      

      

      

      

     1. Próby poznawania samego siebie, przyjęcie

        systemu wartości jako podstawy znalezienia

        własnego miejsca w rodzinie.

     2. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa

        w życiu rodzinnym.

     3. Wyrobienie odpowiedzialności za wykonanie   powierzonych obowiązków.

      - proces dydaktyczno-wychowawczy,

        lekcje wychowawcze,

      - spotkania z rodzicami,

      - zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,

        pogadanki

     wychowawcy

     rodzice, pedagog  

      

     cały rok 

      

      

      

      

      

       

      

      

      

      

      

     Uczeń jako członek

     społeczności szkolnej.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1. Budowa więzi ze szkołą.

      2. Przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym.

      3. Zachęta do bycia dobrym kolegą.

      4. Ukazywanie sposobów zespołowego

        rozwiązywania konfliktów.

      5. Ukazywanie fizjologicznych problemów  okresu dojrzewania.

      - prowadzenie kroniki szkoły,

       - praca w samorządzie uczniowskim,    godziny wychowawcze, teatrzyki    szkolne,

       - godziny wychowawcze, zajęcia

        dydaktyczno-wychowawcze,

        indywidualne rozmowy.

      - udział w apelach szkolnych,

      - godziny wychowawcze, programy

        profilaktyczne,

      - godziny wychowawcze,

     samorząd szkolny

      samorząd szkolny

     wychowawcy

     osoby prowadzące

     kółka teatralne

     wychowawcy

      dyrektor szkoły, pedagog

      

     wychowawcy

     osoby przeszkolone, pedagog

     pielęgniarka szkolna

     wychowawcy, pedagog

     cały rok

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Uczeń jako członek wsi,

     regionu, narodu.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1. Troskliwy stosunek do pamiątek kultury,

        sztuki.

     2. Zapoznanie uczniów z historią regionu, wsi i szkoły.

     3.Zainteresowanie uczniów przemianami

      zachodzącymi w kraju i świecie – uczestniczenie    w uroczystościach związanych z zachowaniem    tradycji kultury regionu, kraju.

     4. Poszanowanie własnego dobra i odpowiedzialności za nie.

      

      

      

      

      - zajęcia w Muzeum Kultury Ludowej

        w Węgorzewie

      

      - zajęcia dydaktyczne, lekcja wych.

      - udział w szkolnych uroczystościach.

      

      

      

      - zapoznanie z Konwencją Praw

        Dziecka, prawa i obowiązki ucznia,

      - organizowanie pomocy koleżeńskiej,

      - ocena własnego zachowania

        i zachowania kolegów.

      

     wychowawcy

      

      

     wychowawcy

     dyrektor i osoby

     odpowiedzialne za

     przeprowadzanie

     akademii

     wychowawcy, pedagog

      

      

      

      

      

     według terminarza

     wystaw

     cały rok

     według kalendarza

     uroczystości szkolnych

       IX, VI

      

     cały rok

     I, VI

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Kultura zdrowotna

     i profilaktyka uzależnień.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1. Kształtowanie odpowiedzialnych nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych.

      

     2. Wzbogacenie wiedzy i utrwalenie nawyków    czystości i higieny.

      

     3. Kształtowanie sprawności i wytrzymałości fizycznej, nawyków uprawiania sportu    i turystyki.

     4. Ukazywanie zdrowotnych, społecznych i
      i moralnych następstw uzależnień, w tym narkomanii

      

      - pogadanki, spotkanie z pielęgniarką,

      

       - spotkanie z pielęgniarką, programy

        profilaktyczne, zajęcia dydaktyczne,

      

      - zajęcia rekreacyjno- sportowe,

        wycieczki piesze, rowerowe, biwaki,

      

      - programy profilaktyczne, lekcje

        wychowawcze,

     - ulotki, prezentacje, pogadanki

     nauczyciele w-f.

     pielęgniarka, wychowawcy

     pielęgniarka

     osoby przeszkolone

     wychowawcy

      

     nauczyciele w-f,

     wychowawcy

      

     osoby przeszkolone

     wychowawcy, pedagog 

     cały rok

      

      

     cały rok

      

      

     cały rok,

      

      

     według kalendarza

     imprez

     cały rok

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Ochrona środowiska

     jako podstawa psychofizy-

     cznego rozwoju człowieka.

     Wychowanie ekologiczne.

      

      

      

      

      

      

      

      

     1. Wdrażanie do współodpowiedzialności

        za stan środowiska naturalnego.

      

     2. Budzenie szacunku dla wszystkich form

        życia.

      

     3. Konieczność zachowania czystości w miejscu  nauki, zamieszkania oraz miejscach użyteczności  społecznej.

      

     4. Wykorzystanie wiedzy ekologicznej

        w praktyce.

      

      - prace porządkowe na terenie szkoły,

        udział w Dniu Ziemi, Sprzątanie

        Świata

      - zajęcia dydaktyczne, godziny

        wychowawcze

      

      - godziny wychowawcze,

        akcja Sprzątanie Świata, Dzień

        Ziemi

      

      - propagowanie zdrowego stylu

        życia

      

     wychowawcy,

     nauczyciele

     przyrody i biologii,

     wychowawcy, nauczyciele

     przedmiotów

      

     wychowawcy, pedagog,

     nauczyciele

     przyrody i biologii

      

      nauczyciele

     przyrody i biologii,

     wychowawcy

     X, III

     IX, IV

      

     cały rok

      

      

     cały rok

     IX, IV

      

      

     cały rok

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Uczeń jako twórca swojej

     przyszłości.

      

      

      

      

     1. Rozbudzenie zainteresowań w kierunku

      poznawania różnych zawodów.

      

     2. Poznawanie wymagań stawianych przez różne    specjalności zawodowe.

      

      - godziny wychowawcze, doradztwo zawodowe,  gazetki

      - spotkania z pedagogiem

      - spotkanie z ludźmi wykonującymi

        różne zawody

      - wycieczki do zakładów pracy

     Wychowawcy, doradca

     zawodowy,

     pedagog

     wychowawcy, doradca

     zawodowy

      

      

     cały rok

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rozwój zainteresowań

     ucznia, uczestnictwo

     w kulturze.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1. Zachęcanie do aktywnego udziału w pracy

        kół przedmiotowych, kół zainteresowań,

        organizacji szkolnych.

     2. Uczestnictwo w spektaklach teatralnych

        i seansach filmowych.

     3. Zwiedzanie wystaw w Muzeum Kultury

        Ludowej.

     4. Rozwijanie czytelnictwa, kultury literactwa.

      

     5. Organizowanie udział w imprezach ogólnoszkolnych. 

      

      - pogadanki, gazetki szkolne,

     przedstawienia teatralne

      

      - filmy, wycieczki

      

      - wycieczki

      

      - kontrola czytelnictwa

      - konkursy, dyskusja

      

      - zabawy, konkursy 

     wychowawcy,

     nauczyciele

     przedmiotów

     polonista,

     wychowawcy

     wychowawcy

      

      

     biblioteka, polonista

     nauczyciele poszczególnych

     przedmiotów

     rodzice, samorząd szkolny

     cały rok

      

      

     według terminarza

      według terminarza

     cały rok

      cały rok

      

      cały rok

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Wychowanie seksualne -

      - człowiek  jako istota

     biologiczna, społeczna

     i duchowa.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

      

      

      

     1. Emocjonalne problemy dojrzewania.

      

      

      

     2. Co znaczy godność człowieka.

      

      

      

     3. Wyrabianie umiejętności nawiązywania

        formalnych uczuciowych więzów między

        ludźmi.

      

     4. Umiejętność współżycia z innymi, tolerowanie   i wzajemny stosunek.

      

      

     5. Człowiek, którego chciałbym naśladować. 

      

      

      - godziny wychowawcze, przyroda, biologia,  j. polski.

      

      

      - lekcje j. polskiego, godziny wychowawcze,

      

      

      - godziny wychowawcze, przyroda,

        j. polski, religia

      

      

      - lekcje j. polskiego, godziny wychowawcze, lekcje religii.

      

      

      - lekcje j. polskiego, godziny

        wychowawcze, religie  

     wychowawcy,

     n-le przedmiotów

      

      

     wychowawcy,

     n-le przedmiotów

      

      

     wychowawcy,

     n-le przedmiotów

      

      

     polonista,

     wychowawcy,

     katecheta.

      

     wychowawcy,

     polonista, katecheta 

      

     cały rok

     zgodnie z planem realizacji

     treści nauczania poszczegól-

      nych przedmiotów

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

      

     Wychowanie

      komunikacyjne.

      

      

      

      

      

      

      

      

     1. Umiejętność korzystania z zasad ruchu

        drogowego - bezpieczne poruszanie się po

        drogach.

      

     2. Kodeks drogowy jako zbiór przepisów ruchu  drogowego.

      

     3. Kształtowanie współodpowiedzialności

        za bezpieczeństwo w szkole.

      - lekcje techniki, plastyki, wych. fiz., edukacja wczesnoszkolna

      

      

       - organizacja egzaminu na kartę

        rowerową,

      - spotkanie z policjantem,

      - zajęcia w całym procesie dydaktyczno -wychowawczym.

     nauczyciele

     poszczególnych

     przedmiotów

      

     nauczyciel techniki, dyrektor

      

     dyrektor, wychowawcy

     wszyscy

     nauczyciele

      

     cały rok

     zgodnie z planem realizacji

     treści nauczania poszczegól-

     nych przedmiotów

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Współpraca z rodzicami.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1. Wymiana informacji o postępach w nauce

        i zachowaniu uczniów.

     2. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu  i demoralizacji.

     3. Organizowanie pomocy dla dzieci będących

        w trudnych warunkach materialnych.

     4. Współudział rodziców w organizowaniu

        imprez klasowych.

      

      

      - wywiadówki, zebrania, indywidualne spotkania

      - indywidualne spotkania,

      - kierowanie do PPP w Węgorzewie

       - dożywianie dzieci,

      

     - rozpoczęcie roku szkolnego,

      ślubowanie, Dzień Dziecka, Dzień

      Otwarty, zakończenie roku szkolnego.

      

     Dyrektor, wychowawcy,

     pedagog

     wychowawcy, pedagog

      

     MGOPS, wychowawcy,

     pedagog

     dyrektor,  Rada Rodziców,

     wychowawcy

      

     cały rok

      

      

      

      

      

     wg kalendarza

     imprez

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Plan działań wychowawczych dla oddziałów przedszkolnych

     Cel wychowania: dziecko znajduje swoje miejsce w grupie

     Cele

     operacyjne

     Zadania

     osoby

     odpowiedzialne

     1. Poznajemy się przez zabawę

     - uświadomienie sobie przez dzieci co to znaczy, że są członkami społeczności szkolnej,

     - kształtowanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami,

     - dostrzeganie i akceptowanie podobieństw między sobą.

     Wychowawca,

     Rodzice.

     2. Prezentujemy siebie.

     - dostrzeganie różnic w swoim wyglądzie i akceptowanie ich,

     - dostrzeganie własnej indywidualności i niepowtarzalności,

     wychowawca,

     3. Rozumiemy swoje uczucia.

     - rozpoznawanie i nazywanie uczuć,

     - uświadomienie uczniom, że ludzie              w różnych sytuacjach przeżywają różne uczucia,

     - uświadomienie sobie, że uczucia, które przeżywamy wyrażają się za pomocą mimiki,

     wychowawca,

     4. Tworzymy zespół.

     - tworzymy normy, reguły, zasady obowiązujące w grupie,

     - uświadomienie dzieciom, że grupa jest nie tylko miejscem nauki, ale też miejscem spotkań z innymi ludźmi.

     wychowawca,

     rodzice,

     Rada Rodziców,

     Dyrektor Szkoły.

     5. Dbamy o zdrowie.

     - uświadomienie dzieciom, co mogą zrobić aby być zdrowym,

     - dostrzeganie różnic pomiędzy dobrym, a złym samopoczuciem,

     - codzienna higiena podstawą dobrego zdrowia,
     - wie co to jest zdrowe żywienie

     - stosujemy zasady bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą.

     wychowawca,

     pielęgniarka,

     policjant,

     rodzice,

      

     Efekty działań wychowawczych.

     Dziecko:

     - zauważa i akceptuje podobieństwa i różnice między sobą i innymi ludźmi;

     - uświadamia sobie, że jest wyjątkowe i niepowtarzalne;

     - uświadamia sobie i akceptuje uczucia własne i innych osób;

     - ma poczucie przynależności do grupy;

     - współtworzy i respektuje normy grupowe;

     - zna zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

     - wie, na czym polega zdrowy styl życia i stara się go przestrzegać.

      

     Plan działań wychowawczych dla klasy I

     Cel wychowania: dziecko znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej.

     Cele

     operacyjne

     Zadania

     osoby

     odpowiedzialne

     1. Poznajemy się przez zabawę

     - uświadomienie sobie przez dzieci co to znaczy, że są członkami społeczności szkolnej,

     - kształtowanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami,

     - dostrzeganie i akceptowanie podobieństw między sobą.

     Wychowawca, samorząd szkolny,

     Rodzice.

     2. Prezentujemy siebie.

     - dostrzeganie różnic w swoim wyglądzie i akceptowanie ich,

     - dostrzeganie własnej indywidualności          i niepowtarzalności,

     - zwrócenie uwagi na różnice między ludźmi,

     - kształtowanie umiejętności rozpoznawania swoich charakterystycznych cech.

     wychowawca,

     uczniowie.

     3. Rozumiemy swoje uczucia.

     - rozpoznawanie i nazywanie uczuć,

     - uświadomienie uczniom, że ludzie              w różnych sytuacjach przeżywają różne uczucia,

     - uświadomienie sobie, że uczucia, które przeżywamy wyrażają się za pomocą mimiki,

     - dostrzeganie i rozumienie uczuć innych ludzi.

     wychowawca,

     uczniowie,

     4. Tworzymy klasę.

     - tworzymy normy, reguły, zasady obowiązujące w klasie,

     - uświadomienie dzieciom, że klasa jest nie tylko miejscem nauki, ale też miejscem spotkań z innymi ludźmi.

     wychowawca,

     rodzice,

     uczniowie,

     Rada Rodziców,

     Dyrektor Szkoły.

     5. Dbamy o zdrowie.

     - uświadomienie uczniom, co mogą zrobić aby być zdrowym,

     - dostrzeganie różnic pomiędzy dobrym, a złym samopoczuciem,

     - codzienna higiena podstawą dobrego zdrowia,

     - uczestnictwo w stomatologicznych akcjach profilaktycznych,

     - stosujemy zasady bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą.

     wychowawca,

     pielęgniarka,

     policjant,

     rodzice,

     uczniowie.

      Efekty działań wychowawczych.

     Dziecko:

     - zauważa i akceptuje podobieństwa i różnice między sobą i innymi ludźmi;

     - uświadamia sobie, że jest wyjątkowe i niepowtarzalne;

     - odczuwa dumę ze swej tożsamości;

     - uświadamia sobie i akceptuje uczucia własne i innych osób;

     - ma poczucie przynależności do klasy;

     - współtworzy i respektuje normy grupowe;

     - zna zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

     - wie, na czym polega zdrowy styl życia i stara się go przestrzegać.

      

     Plan działań wychowawczych dla klasy II

     Cel wychowania: dziecko umie zachować się w sytuacjach trudnych.

     Cele

     Operacyjne

     Zadania

     osoby

     odpowiedzialne

     1. Rozwiązujemy trudne sytuacje            w naszej klasie.

     - kształtowanie umiejętności radzenia sobie                     w sytuacjach trudnych,

     - uświadomienie uczniom jakie sytuacje źle wpływają na ich samopoczucie.

     wychowawca,

     uczniowie.

     2. Pomagamy sobie wzajemnie.

     - wpajanie zasad funkcjonowania w grupie.

     wychowawca,

     rodzice,

     uczniowie.

     3. Rozwiązujemy problemy.

     - kształtowanie umiejętności podejmowania trafnych decyzji,

     - kształtowanie postaw asertywnych – uczymy się odmawiać,

     - kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów.

     wychowawca,

     uczniowie,

     rodzice.

     4. Dbamy o zdrowie.

     - rozróżnianie produktów jadalnych, niejadalnych, szkodliwych dla zdrowia,

     - poznawanie substancji trujących i sposobów postępowania z nimi,

     - poznanie zasad obchodzenia się z lekarstwami,

     - uświadomienie uczniom konieczności dbania           o zdrowie i higienę jamy ustnej.

     wychowawca,

     uczniowie,

     rodzice,

     lekarz.

      

     Efekty działań wychowawczych.

     Dziecko:

     - potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach;

     - wie, do kogo może się zwrócić o pomoc;

     - zna formy odmawiania innym osobom;

     - rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje;

     - właściwie używa różnych substancji (w tym lekarstw);

     - wie, co może być dla niego niebezpieczne;

     - dba o własne zdrowie i higienę jamy ustnej;

     - zna i przestrzega zasady współdziałania w grupie.

      

     Plan działań wychowawczych dla klasy III
     Cel wychowania: Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu społecznym

     Cele

     operacyjne

     Zadania

     osoby

     odpowiedzialne

     1. Tworzymy klasę.

     - wdrażanie do czynnego uczestnictwa     w życiu klasy,

     - uświadomienie, że klasę tworzą różne osoby, które wnoszą do niej własne wartości,

     - rozwijanie umiejętności akceptacji siebie,

     wychowawca,

     uczniowie,

     rodzice.

     2. Przedstawiamy swoje rodziny.

     - uświadomienie wartości rodziny,

     - wyrabianie szacunku dla jej członków,

     - wyrabianie odpowiedzialności za powierzone obowiązki,

     - uświadomieni uczniom znaczenia zrozumienia i uwzględnienia potrzeb członków rodziny oraz ich akceptacja,

     - podtrzymywanie tradycji rodzinnych.

     - aktywne spędzanie czasu wolnego bez nałogów

     wychowawca,

     uczniowie,

     rodzice,

     3. Tworzymy tradycje naszej szkoły.

     - wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,

     - rozwijanie samodzielności, kreatywności, w zakresie organizowanych imprez,

     - wyrabianie szacunku dla tradycji szkolnych.

     wychowawca,

     uczniowie,

     rodzice,

     dyrekcja,

     Rada Rodziców,

     4. Poznajemy nasze miasto.

     - poznanie atrakcyjności własnej miejscowości i jej okolic pod względem turystycznym,

     - wdrażanie do dbałości o czystość                i estetykę swojego miasta,

     - identyfikowanie się w działaniu ze społecznością lokalną.

     wychowawca,

     uczniowie,

     rodzice,

     władze miasta.

     5. Podtrzymujemy tradycje rodzinne i regionalne.

     - poznanie tradycji regionalnych                   i rodzinnych,

     - wdrażanie do ich podtrzymywania,

     - rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej.

     wychowawca,

     uczniowie,

     rodzice,

     6. Poznajemy piękno Naszej Ojczyzny

     - poznanie własnej ojczyzny,

     - uświadomienie uczniom, że ojczyzna stanowi wielką wartość i że każdy ma wobec niej obowiązki,

     - wyrabianie wrażliwości na piękno naszej ojczyzny,

     - kształtowanie uczuć patriotycznych oraz szacunku dla ojczyzny i jej symboli narodowych.

     Wychowawca,

     uczniowie,

     rodzice.

      

     Efekty działań wychowawczych:

     Dziecko:

     -uświadamia sobie, że klasę tworzą różne osoby, które wnoszą do niej własne wartości;

     -zna charakterystyczne cechy swojej rodziny;

     -rozumie znaczenie podtrzymywania tradycji szkolnych, rodzinnych i regionalnych;

     -zna zabytki swojej miejscowości;

     -odczuwa dumę z piękna swojego kraju.

      

     Plan działań wychowawczych dla klasy IV

     Cel wychowania: uczeń podejmuje nowe wyzwania w II etapie edukacji.

     Cele

     operacyjne

     Zadania

     osoby

     odpowiedzialne

     1. Postrzegamy siebie i rozumiemy swoje uczucia

     - uświadomienie sobie swoich mocnych stron,

     - kształtowanie umiejętności radzenia sobie w życiu, osiągania sukcesów,

     - wyrażanie własnych uczuć,

     - wyrażanie postaw asertywnych.

     wychowawca

     2. Umiejętność funkcjonowania            w zespole klasowym

     - tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego             w grupie,

     - uświadomienie zagrożeń płynących z braku tolerancji,

     - dostrzeganie różnić między ludźmi,

     - komunikowanie się z rówieśnikami,

     - ustalenie zasad pracy w grupie.

     wychowawca

     3. Rozwiązujemy problemy

     - uświadomienie konsekwencji przy podejmowaniu ryzykownych decyzji

     - uświadomienie uczniom potrzeby sprawdzania konsekwencji swoich wyborów i możliwości późniejszej zmiany decyzji

     - kształtowanie umiejętności zachowania się                    w sytuacjach trudnych,

     wychowawca

     4. Dbamy o zdrowie

     - rozpoznawanie swoich potrzeb, przyzwyczajeń i ich wpływ na zdrowie,

     - uświadomienie dzieciom wartości zdrowego trybu życia, (substancje szkodliwe dla organizmu),

     - samodoskonalenie się w zakresie sprawności fizycznej,

     - wdrażanie do aktywnego  spędzania wolnego czasu,

     - praca nad budowaniem odpowiedzialności za własne zdrowie

     wychowawca

     5. Rozwijamy się intelektualnie

     - rozwijanie nawyku samokształcenia i stałego doskonalenia,

     - rozszerzanie swoich zainteresowań i poznawanie uzdolnień,

     - korzystanie z różnych źródeł,

     - kształtowanie umiejętności selekcji, syntezy i analizy,

     - rozwijanie zamiłowań czytelniczych,

     - rozwijanie dociekliwości poznawczej,

     - kształtowanie umiejętności uczenia się,

     - zachęcanie do udziału w konkursach.

     wszyscy n-le, wychowawca

     6. Tradycje narodowe i rodzinne

     - kultywowanie tradycji narodowych i rodzinnych,

     - poznanie specyfiki swojego regionu,

     - lokalne i regionalne święta i obyczaje,

     - zapoznanie z najważniejszymi  wydarzeniami oraz postaciami regionu i Polski,

     - rozwijanie szacunku dla symboli narodowych.

     wychowawca,

     n-le zgodnie z planem pracy szkoły,

     7. Zieloną ścieżką

     - dom jako nasze najbliższe środowisko,

     - w świecie roślin i zwierząt,

     - środowisko a zdrowie człowieka,

     - nie dajmy się zasypać śmieciom.

     wychowawcy klas,

     nauczyciel przyrody.

      

     Efekty działań wychowawczych:
     Uczeń:
     - potrafi mówić o swoich sukcesach i dzielić się swoimi przeżyciami z kolegami i koleżankami,-rozmawia o swoich uczuciach i reakcjach emocjonalnych,

     -ma poczucie przynależności do zespołu klasowego i funkcjonowania w nim,

     -potrafi współdziałać i współpracować z rówieśnikami,

     -docenia wzajemną pomoc,

     -zastanawia się nad sposobami rozwiązywania różnych problemów,

     -uświadamia sobie jakie kryteria są dla niego ważne przy podejmowaniu decyzji,

     -uczy się odmawiania,

     -uświadamia sobie znaczenie równowagi psychicznej i fizycznej,

     -potrafi umiejętnie i aktywnie wykorzystywać czas wolny,

     -rozwija się intelektualnie,

     -potrafi wykorzystać różne źródła wiedzy,

     -kultywuje tradycje narodowe i rodzinne,

     -dba o najbliższe środowisko.

      

      Plan działań wychowawczych dla klasy V

     Cel wychowania: Uczeń wie, jak komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi.

     Cele

     operacyjne

     Zadania

     osoby

     odpowiedzialne

     1 Poznajemy siebie z własnego doświadczenia          i opinii innych.

     - uświadomienie uczniom, że każdy z nich jest odrębną jedyną w swoim rodzaju osobą,

     - rozwijanie umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron,

     - uświadomienie dzieciom skutków jakie niesie obniżanie czyjejś wartości,

     - uświadomienie zagrożeń wynikających ze stosowania substancji psychoaktywnych

     - sporządzanie map mentalnych JA  z zaznaczeniem swoich mocnych stron charakteru i działania oraz tych, nad którymi należy pracować „Jaki/ jaka jestem”,

     - dostrzeganie świata własnych potrzeb i zasób swoich możliwości,

     wychowawca ,

     katecheta, pedagog

     2. Potrafimy jasno i precyzyjnie komunikować się z innymi.

     - wdrażanie do aktywnego słuchania,

     - poznawanie zasad sprzyjających jasności wypowiedzi,

     - kształtowanie umiejętności egzekwowania swoich praw,

     - kształtowanie  umiejętności wyrażania  swojego zdania, próśb, sądów, oczekiwań.

     Wychowawca,

     wszyscy nauczyciele

     3. Uczymy się mówić co czujemy                      i rozumieć uczucia innych.

     - używanie komunikatu „ja” w sytuacjach trudnych,

     - poznawanie i  odczytywanie mowy ciała,

     - uświadamianie sobie przyczyny ukrywania uczuć                   i skutków, jakie może to powodować,

     - szukanie sposobów radzenia sobie ze swoimi lękami               i niepokojem.

     wychowawca

     4. Potrafimy organizować pracę własną            i zespołową.

     - tworzenie klimatu emocjonalnego w grupie,

     - wyrabianie w uczniach nawyku ekonomicznego gospodarowania czasem,

     - umożliwienie uczniom wejścia w różne role –                         - koordynatora, inicjatora, wykonawcy,

     - uczenie zdrowej rywalizacji, pożytecznego i kulturalnego spędzania czasu.

     wychowawca,

     wszyscy nauczyciele

     5. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.

     - organizowanie różnorodnych zajęć (gier, zabaw, podczas których wiadomości szkolne będą utrwalane i wiązane              z życiem,

     - zorganizowanie pomocy koleżeńskiej przy odrabianiu lekcji,

     - rozwijanie swoich talentów, możliwości, zainteresowań,

     - rozwijanie umiejętności twórczego myślenia.

     wychowawca,

     organizatorzy konkursów,

     opiekunowie kół zainteresowań.

     6. Uczymy się kultury ekologicznej.

     - zapobieganie degradacji środowiska naturalnego,

     - wprowadzanie podstawowych zasad zachowania się względem środowiska,

     - kształtowanie postawy szacunku dla środowiska naturalnego i troski o Ziemię,

     - uświadamianie całej społeczności szkolnej potrzeby troski   o ochronę środowiska naturalnego,

     - pobudzanie do refleksji na temat życia naszej planety Ziemi.

     wychowawca,

     wszyscy nauczyciele,

     organizatorzy konkursów,

      

     Efekty działań wychowawczych:

     Uczeń:

     -  jest świadomy własnej tożsamości,

     -   dostrzega soje mocne strony,

     -   dostrzega świat własnych potrzeb i zasób swoich możliwości oraz potrzeby innych ludzi,

     -   jest komunikatywny w stosunku do kolegów i dorosłych,

     -   ma swoje zdanie, jest asertywny

     -   potrafi egzekwować swoje prawa,

     -   jest świadomy własnych uczuć i innych,

     -   potrafi twórczo myśleć,

     -   potrafi organizować pracę własną i zespołową,

     -   jest wrażliwy na degradacje środowiska naturalnego, podejmuje próby walki o ochronę środowiska naturalnego

      

     Plan działań wychowawczych dla klasy VI

     Cel wychowania: Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nim pracować.

     Cele operacyjne

     Zadania

     osoby odpowiedzialne

     1. Emocjonalny           i intelektualny rozwój ucznia.

     - rozwijanie umiejętności akceptacji siebie,

     - jakim człowiekiem chcę być,

     - uczucia i reakcje organizmu,

     - rozwijanie umiejętności twórczego myślenia,

     - pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich twórczym wykorzystaniu

     - rozwijanie umiejętności samooceny,

     - kształtowanie umiejętności planowania działań i przewidywania ich efektów,

     - doskonalenie umiejętności korzystania                  z różnych źródeł wiedzy.

     wychowawca,

     opiekunowie kół zainteresowań,

     wszyscy nauczyciele.

     2. Umiejętność funkcjonowania w grupie.

     -  uświadomienie uczniom wpływu grup, do których należą, na ich postawy i zachowania,

     - uświadamianie zagrożeń płynących z braku tolerancji,

     - kształtowanie umiejętności odmawiania; uświadomienie sytuacji niebezpiecznych,

     - pomaganie innym – poszukiwanie sposobów pomagania rówieśnikom w trudnych sytuacjach.

     wychowawca,

     wszyscy nauczyciele.

     3. Rozwiązywanie trudnych sytuacji.

     - moje lęki i niepokoje,

     - asertywność jako postawa dzięki której możemy zachować swoją tożsamość i poczucie własnej wartości,

     - uczenie poprawnych zachowań                             z zachowaniem norm obowiązujących                   w społeczeństwie,

     - poznanie sposobu radzenia sobie z przykrymi emocjami,

     - opanowywanie emocji - konflikty są częścią naszego życia,

     - uświadomienie uczniom znaczenia zrozumienia i uwzględniania potrzeb drugiej strony w sytuacjach konfliktowych.

     wychowawca,

     rodzice,

     4. Zagrożenie dla zdrowia wynikające             z sięgania po używki.

     - uświadomienie uczniom i rodzicom                   o istniejących zagrożeniach: narkotyki, alkohol, nikotyna, toksykomania,

     - uświadomienie zagrożeń dla zdrowia wynikających ze spożywania używek.

     wychowawca

     5. Edukacja kulturalna, dziedzictwo kulturowe             w regionie.

     - atrakcyjność mojej miejscowości i jej okolic pod względem turystycznym,

     - poznanie obiektów objętych ochroną przyrodniczą, historyczną i krajobrazową,

     - rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej,

     - tworzenie obrazu swojego regionu.

     wychowawca,

     nauczyciele przyrody,

     nauczyciele techniki.

      

     Efekty działań wychowawczych:

     Uczeń:

     -   akceptuje samego siebie,

     -   zna siebie, swoje możliwości, predyspozycje, talenty, wie jakim człowiekiem chce być,

     -   potrafi efektywnie planować swoje działania,

     -   wie, jaki wpływ mają inni na jego zachowania i postawy,

     -   jest świadomy zagrożeń płynących z braku tolerancji,

     -   potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych,

     -   potrafi radzić sobie z własnymi emocjami i konfliktami,

     -   prowadzi zdrowy tryb życia,

     -   jest silnie związany ze swoim regionem, zna jego walory.

      

     PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY VII

     Cel wychowania: Zrozum siebie – zrozum innych. 

     Cele operacyjne

     Zadania

     Osoby odpowiedzialne

     1.Uświadomienie przynależności do klasy.

     - organizowanie imprez klasowych: andrzejki, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Mikołajki, wigilia.

     wychowawca klasy, samorząd klasowy, rodzice

     2.Odczuwanie  potrzeby działania w grupie.

     - organizowanie uroczystości klasowych, przydział zadań,

     - działalność na rzecz szkoły.

     wychowawca klasy, uczniowie

      

     3.Współtworzenie i respektowanie norm w grupie oraz w szkole.

      

     - wybór samorządu klasowego,

     - udział w wyborze samorządu szkolnego,

      - zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia (regulaminy szkoły)

     wychowawca klasy, uczniowie, opiekun SU

      

     4.Wartościowanie postaw, dokonywanie świadomych wyborów moralnych.

      

     -  kształtowanie odpowiedzialności wobec siebie i innych,

     - uczciwość w kontaktach międzyludzkich,

     - kształtowanie odpowiedzialności za wyniki w nauce  i własny rozwój intelektualny,

     - dokonywanie właściwych wyborów moralnych.

     uczniowie, wychowawca

     klasy, rodzice, nauczyciele

     5.Życie  w zgodzie i tolerancji wobec innych, przestrzeganie norm moralnych.

     - tolerancja wobec kolegów  i koleżanek wywodzących się z różnych środowisk, kultur, religii.

     wychowawca klasy, uczniowie, nauczyciele . pedagog

     6.Troska o zdrowie, dbałość o estetyczny wygląd i higienę osobistą.

      

     - wdrażanie do przestrzegania zasad higienicznego trybu życia (plan dnia),

     - dbałość o czystość i higienę osobistą oraz estetyczny wygląd,

     - kształtowanie nawyków racjonalnego odżywiania.

     wychowawca klasy, uczniowie, nauczyciel biologii, nauczyciel wychowania fizycznego

      

     Efekty działań wychowawczych:

     Uczeń: 

     - uczeń ma poczucie przynależności do klasy,

     - wyraża potrzebę działania w grupie rówieśniczej,

     - współtworzy i respektuje normy obowiązujące w grupie,

     -  ma świadomość własnej wartości, szanuje poglądy innych, jest tolerancyjny,

     - troszczy się o zdrowie własne i innych osób, dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,

     - świadomie i racjonalnie korzysta ze środków masowej komunikacji (prasa, radio, telewizja, Internet, itp.),

     - zna wartość rodziny, rozumie i akceptuje moralny system wartości, wykazuje właściwą postawę wobec środowiska lokalnego, kraju, odczuwa więzi z krajem ojczystym.

     PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY VIII

     Cele operacyjne

     Zadania

     Osoby odpowiedzialne

     1.Uświadomienie przynależności do klasy.

     - organizowanie imprez klasowych: andrzejki, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Mikołajki, wigilia.

     wychowawca klasy, samorząd klasowy, rodzice

     2.Odczuwanie  potrzeby działania w grupie.

     - organizowanie uroczystości klasowych, przydział zadań,

     - działalność na rzecz szkoły.

     wychowawca klasy, uczniowie

      

     3.Współtworzenie i respektowanie norm w grupie oraz w szkole.

      

     - wybór samorządu klasowego,

     - udział w wyborze samorządu szkolnego,

      - zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia (regulaminy szkoły)

     wychowawca klasy, uczniowie, opiekun SU

      

     4.Wartościowanie postaw, dokonywanie świadomych wyborów moralnych.

      

     -  kształtowanie odpowiedzialności wobec siebie i innych,

     - uczciwość w kontaktach międzyludzkich,

     - kształtowanie odpowiedzialności za wyniki w nauce  i własny rozwój intelektualny,

     - dokonywanie właściwych wyborów moralnych.

     - doradztwo zawodowe

     uczniowie, wychowawca

     klasy, rodzice, nauczyciele

     5.Życie  w zgodzie i tolerancji wobec innych, przestrzeganie norm moralnych.

     - tolerancja wobec kolegów  i koleżanek wywodzących się z różnych środowisk, kultur, religii.

     wychowawca klasy, uczniowie, nauczyciele . pedagog

     6.Troska o zdrowie, dbałość o estetyczny wygląd i higienę osobistą.

      

     - wdrażanie do przestrzegania zasad higienicznego trybu życia (plan dnia),

     - dbałość o czystość i higienę osobistą oraz estetyczny wygląd,

     - kształtowanie nawyków racjonalnego odżywiania.

     wychowawca klasy, uczniowie, nauczyciel biologii, nauczyciel wychowania fizycznego

      

      

     Efekty działań wychowawczych:

     Uczeń: 

     - uczeń ma poczucie przynależności do klasy,

     - wyraża potrzebę działania w grupie rówieśniczej,

     - współtworzy i respektuje normy obowiązujące w grupie,

     -  ma świadomość własnej wartości, szanuje poglądy innych, jest tolerancyjny,

     - troszczy się o zdrowie własne i innych osób, dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,

     - świadomie i racjonalnie korzysta ze środków masowej komunikacji (prasa, radio, telewizja, Internet, itp.),

     - zna wartość rodziny, rozumie i akceptuje moralny system wartości, wykazuje właściwą postawę wobec środowiska lokalnego, kraju, odczuwa więzi z krajem ojczystym.

     - świadomie wybiera dalsza szkołę.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ

     Procedury postępowania w sytuacjach trudnych

      

     PROCEDURY

     Zasady ogólne:

     1. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia powinno być prowadzone w możliwie w najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia.

     2. Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę działaniach ich dotyczących.

     3. Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowanie praw ucznia jest dyrektor szkoły.

     4. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie respektowania praw ucznia jest wychowawca.

     5. Uczniowie wykraczający poza normy prawne i zasady zachowania akceptowane w szkole ponoszą sankcje przewidziane w Statucie Szkoły.

     6. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia pisemnie Sąd Rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

     7. Nauczyciel dokumentuje zaistniałe zdarzenia na terenie szkoły, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń.

      

     SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH

     1. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia bądź zawiadomienia przez rodziców o wymuszeniu, kradzieży, bójce:

     1. Zidentyfikowanie problemu – odpowiedzialni: pedagog, nauczyciele, dyrektor.

     2. Wezwanie rodziców do szkoły – odpowiedzialni: pedagog, dyrektor, wychowawcy

     3. Zawiadomienie policji – odpowiedzialni: pedagog, dyrektor, nauczyciele

     - wysłuchanie ucznia odbywa się w obecności pedagoga, dyrektora lub wychowawcy

     4. Zgłoszenie sprawy do sądu d/s nieletnich – odpowiedzialny: pedagog, dyrektor

      

     Z realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

     1. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie:

     1. Stwierdzenie śladów pobicia, liczne siniaki – informacja – wychowawca – pedagog – dyrektor – pielęgniarka.

     2. Rozmowa z uczniem .

     3. Wezwanie rodziców – rozmowa z dyrektorem i pedagogiem.

     4. Uruchomienie przez szkołę procedury Niebieskiej Karty.

     W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

     1. Procedura postępowania w przypadku otrzymania informacji o molestowaniu dziecka w rodzinie lub środowisku:

     1. Rozmowa informatora i dziecka przeprowadzana przez pedagoga.

     2. Wezwanie rodzica, który nie był domniemanym sprawcą.

     3. Zgłoszenie się matki (ojca) z dzieckiem do lekarza (informacja na policję).

     4. Wskazanie instytucji pomagającym ofiarom molestowania (psycholog).

     5. Otoczenie dziecka w szkole szczególną opieką.

     W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

     1. Procedura postępowania w przypadku dłuższej, nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia:

     1. Wezwanie do szkoły rodziców.

     2. Przeprowadzenie rozmowy nt. spełniania obowiązku szkolnego.

     3. Wizyty domowe.

     4. Wysłanie dwóch kolejnych upomnień.

     5. Powiadomienie policji o nie realizowaniu obowiązku szkolnego.

     6. Zgłoszenie sprawy do sądu d/s nieletnich.

     W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

     1. Procedura postępowania w przypadku częstych nieobecności usprawiedliwianych przez rodziców (pojedyncze dni)

     1. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami na temat negatywnych skutków  takiego postępowania:

     a) braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności

     b) brak systematyczności, obowiązkowości i odpowiedzialności

     W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

     1. Procedura postępowania w przypadku problemów wychowawczych (w tym stwierdzenie palenia tytoniu lub picia alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych):

     1. Rozmowa wychowawcy klasy z uczniem.

     2. Rozmowa pedagoga z uczniem.

     3. Rozmowa z rodzicami ucznia.

     4. Rozmowa dyrektora szkoły z uczniem.

     5. Udzielenie upomnienia na forum klasy.

     6. Udzielenie nagany na apelu.

     7. Informacja na policję o zagrożeniu demoralizacją.

     W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

     1. Procedura postępowania w przypadku pojawienia się w szkole problemu narkotyków:

     1. Znalezienie narkotyku w szkole (np. pod ławką, na korytarzu, w szatni  itp.):

     a) poinformować o zdarzeniu dyrektora szkoły

     b) wezwać policję, która odbierze i zabezpieczy narkotyk

     2. Domniemanie o posiadaniu narkotyku przez ucznia:

     a) powiadomić wychowawcę, pedagoga, dyrektora

     b) odizolować ucznia

     c) powiadomić rodziców, wezwać ich do szkoły

     d) zaproponować opróżnienie tornistra

     e) zabezpieczyć dowody przy świadkach

     f) wezwać policję w celu zabezpieczenia narkotyku. Nauczyciel nie ma prawa przeszukać teczki ucznia ani jego rzeczy osobistych.

     g) wysłuchanie nieletniego przy rodzicach.

     3. Dostrzeżenie u ucznia objawów odurzenia (zmiany nastroju, zachowanie nieadekwatne do sytuacji, zaburzenia koordynacji ruchowej, niepokój psychoruchowy, przysypianie na lekcji, powolne, bełkotliwe wypowiedzi lub  słowotok, przekrwione lub szkliste oczy, zwężone lub bardzo rozszerzone źrenice, nie reagujące na światło, opadające powieki):

     a) zapewnić opiekę higienistki lub lekarza

     b) zawiadomić rodziców i dyrekcję szkoły.

     W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

     Uwagi:

     • Postępować dyskretnie, ale stanowczo w określeniu przyczyny i rozwiązaniu problemu na linii szkoła – specjalista – rodzina.
     • W każdym przypadku dyrekcja przekazuje informacje radzie pedagogicznej, która analizuje problem i wyciąga wnioski co do dalszego postępowania.

      VIII.         Procedura postępowania po otrzymaniu zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego:

     1. Telefoniczne odebranie zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego:

     a) po przyjęciu informacji nie odkładać słuchawki, położyć ją obok aparatu telefonicznego

     b) powiadomić dyrekcję szkoły

     c) dyrektor szkoły podejmuje decyzję o:

         - powiadomieniu policji – tel. 997

         - przerwaniu lekcji

         - przeprowadzeniu ewakuacji uczniów

         - zabezpieczeniu dokumentów

     d) Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor, który:

     - zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy w pomieszczeniach znajdują się podejrzane rzeczy, paczki, przedmioty których wcześniej tam nie było;

     - czy widoczne są ślady przemieszczenia elementów wyposażenia pomieszczeń;

     - czy widoczne są zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów;

     - czy emitowane są sygnały dźwiękowe (mechanizmów zegarowych) lub świecące elementy elektroniczne

     - zarządza, aby pracownicy obsługi sprawdzili pomieszczenia ogólnodostępne: korytarze, klatki schodowe, hole, piwnice, toalety oraz otoczenie zewnętrzne

     - nie wolno dotykać przedmiotów, urządzeń, rzeczy, które budzą podejrzenie i  mogą być ładunkami wybuchowymi. O ich umiejscowieniu powiadamia się policję, która podejmuje akcję.

     - należy zachować spokój, nie dopuścić do przejawów paniki.

     W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

      

     Zasady ewakuacji osób z obiektu zagrożonego

     1. Decyzję o ewakuacji zagrożonego obiektu podejmuje dyrektor na wniosek uprawnionego policjanta kierującego akcją.

     2. Przed ewakuacją należy w miarę możliwości otworzyć okna i drzwi pomieszczeń zagrożonych i sąsiednich, a urządzenia i odbiorniki wyłączyć z sieci zasilania.

     3. Ewakuowane osoby przed opuszczeniem budynku powinny zabrać ze sobą rzeczy osobiste: tornistry, plecaki, ubrania itp., co pozwoli prowadzącym poszukiwanie uniknąć straty czasu na identyfikowanie pozostawionych przedmiotów tego rodzaju.

     4. Klucze pozostawiane są w drzwiach.

     5. Dyrekcja informuje ewakuowanych o miejscu zbiórki po zakończeniu akcji.

     6. Ewakuację prowadzi się w sposób zorganizowany, według opracowanych dróg ewakuacji.

     7. Należy sprawdzić, czy wszyscy ewakuowani opuścili pomieszczenia.

     8. W czasie ewakuacji nauczyciele uczący w poszczególnych salach lekcyjnych zapewniają właściwą organizację ruchu osób opuszczających budynek szkoły.

     9. Miejscem zbiórki osób ewakuowanych jest boisko szkolne.

     Ewaluacja programu:

     Przedmiotem ewaluacji jest skuteczność szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego.

     Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego polega na bieżącym monitorowaniu podjętych działań. Na posiedzeniach rady pedagogicznej przedstawiana jest ocena działań oraz wnioski do dalszej pracy. Wynikające z oceny wnioski przekazywane są do wiadomości Rady Rodziców  i Samorządu Uczniowskiego.

      

     Program zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Perłach  w dniu 13.09.2018

     Program zatwierdzony do realizacji przez Radę Rodziców w dniu 13.09.2018

     Program zaakceptowany przez reprezentację Samorządu Uczniowskiego w dniu 13.09.2018