• KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

    • koncepcja_pracy_szkoly_14-20.doc

      

      

      

      

     KONCEPCJA  PRACY

      

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ
     W PERŁACH

      

     na lata szkolne 2014- 2020

      

      

      

     Przyjęta przez Radę Pedagogiczną 29 sierpnia 2014r.

      

      

      

      

      

     MISJA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PERŁACH

      

          Jesteśmy szkołą przyjazną, zapewniającą harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości i uzdolnień ucznia, by przygotować do życia w otaczającym świecie.

          Oferujemy naszym uczniom atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, dzięki którym mogą oni zdobywać wiedzę oraz umiejętności umożliwiające im potencjalny sukces w dalszej edukacji.

          Wspieramy ducha partnerstwa we współdziałaniu środowiska życia
     i edukacji dzieci, a więc domu, szkoły i społeczności lokalnej.

           Pragniemy, aby obiekty należące do szkoły służyły nie tylko uczniom,
     ale były również dostępne dla społeczności lokalnej. Promujemy sporty rekreacyjne i zdrowy styl życia.

      

         Nasze motto :

     „Zaakceptuj mnie. Jestem sobą i lubię być tym, kim jestem.”

                                                                                              Larry S. Chengges

      

      

     DEKLARACJA PROGRAMOWA

      

     Nasza szkoła oferuje szeroki zakres doświadczeń dla wszystkich, tworząc warunki sprzyjające rozwojowi indywidualnych zainteresowań, talentów

     i osobowości,  otwierając się na potrzeby dzieci, rodziców i środowiska. Dziecko ma możliwość decydowania o sobie, dokonywaniu własnych wyborów, wyrażania własnych sądów i opinii.

      

     WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PERŁACH

      

           Wizją naszej szkoły jest koncepcja „ organizacji uczącej się”.

     Idealnym absolwentem naszej szkoły jest uczeń przygotowany do dalszej nauki w gimnazjum i życia we współczesnym świecie.

          Uczniowie zajmują wysokie lokaty w konkursach międzyszkolnych, gdyż wielu nauczycieli pracuje na rzecz konkursów. Zdobywają czołowe miejsca
     w  zawodach sportowych. 

         Kadra pedagogiczna jest otwarta na wyzwania, podejmująca twórcze działania z dziećmi, obdarzona zaufaniem rodziców, którzy włączeni są
     do prac wszystkich zespołów i stanowią prezydium RR.

         Nauczyciele stosują refleksję i samoewaluację, mają różnorodne style nauczania, nieustannie rozwijają się indywidualnie oraz uczestniczą w różnych formach rozwoju zespołowego.

      

     NASZA  SZKOŁA

      

     1. … DOBRZE UCZY KAŻDEGO UCZNIA.

     Potrafi wyjaśniać i zaciekawiać; dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali swoje aspiracje i zainteresowania.

      

     2. … OCENIA SPRAWIEDLIWIE.

     Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, znają i rozumieją zasady oceniania.

      

     3. … UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT.

     Uczy twórczego i krytycznego myślenia, a wiedza i umiejętności w niej zdobyte pomagają zrozumieć to, co dzieje się w ich miejscowości , w Polsce, na świecie oraz rozwiązywać realne problemy.

      

     4. … ROZWIJA SPOŁECZNIE, UCZY WRAŻLIWOŚCI.

     Uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w pracę na rzecz innych ludzi oraz działają dla dobra swej małej i dużej ojczyzny oraz całego świata.

      

     5. … POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE, TWORZY DOBRY KLIMAT

      W szkole panuje życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera, uczniowie mają szansę uwierzyć we własne siły.

      

     6. … PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI.

     Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i Internetem, przygotowuje uczniów do życia w zjednoczonej Europie i wprowadza w świat kultury.

      

     ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY

      

             Realizując misję naszej szkoły i działając zgodnie z jej wizją, dążymy
     do wykształcenia i wychowania ucznia:

      

     - tolerancyjnego,

     - samodzielnego,

     - kulturalnego,

     - sprawiedliwego,

     - szlachetnego,

     - troskliwego,

     - wrażliwego,

     - odpowiedzialnego.

      

      

      

     Absolwent naszej szkoły:

      

     Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym
     i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.

      

     Jest samodzielny. Orientuje się w otaczającym go świecie. Potrafi stawiać sobie cele i je realizować. Swobodnie korzysta z różnych źródeł wiedzy.
     W razie potrzeby potrafi zaprojektować złożone działania, dobierając odpowiednie metody postępowania.

      

     Jest kulturalny. Z życzliwością zwraca się do nauczycieli i innych pracowników szkoły. Używa słów: proszę, dziękuję, przepraszam.

      

     Jest sprawiedliwy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim postępowaniu wykazuje dobre intencje.

      

     Jest szlachetny. Korzysta z możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie ograniczenia wynikające z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje komunikację, prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania. Bez trudu uczy się korzystania
     z nowoczesnych technik komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę
     z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami i potrafi planować swoje działania na rzecz ich realizacji

      

     Jest troskliwy. Troszczy się o siebie i swoich bliskich. Chętnie udziela pomocy słabszym. Można na nim polegać.

      

     Jest wrażliwy. Dostrzega zagrożenia dzisiejszego świata. Nie jest obojętny na krzywdę innych. Dba o estetykę terenu wokół szkoły.

      

     Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie – wytrwale poszukuje rozwiązań alternatywnych. Napotykając problem, stara się go rozwiązać. Jeżeli trzeba – zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia
     i korzysta z niej. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy: wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie, poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.

      

     W  DZIEDZINIE  EDUKACJI:

      

     1. Wprowadzenie reformy programowej ze szczególnym zwróceniem uwagi  na:

     • kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, dbałość
      o wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów,
     • edukację medialną- wychowanie uczniów do właściwego wykorzystania mediów,
     • efektywność kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych,
     • edukację zdrowotną – rozwijanie u uczniów dbałości o własne zdrowie i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

      

     1. Utrzymanie bardzo wysokiego poziomu kształcenia poprzez:

     ·   stosowanie nowoczesnych metod nauczania motywujących uczniów
               do pracy (m.in. metod projektów, dyskusji, kreślenia map mentalnych,
               lustracji itp.),

     • kształcenie umiejętności kluczowych,
     • prowadzenie zajęć przygotowujących do sprawdzianu,
     • organizowanie zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój zainteresowań,
     • objęcie edukacją dzieci 6-letnich.

      

     1. Zachęcanie nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych.   

       

     4.  Podnoszenie przez nauczycieli kwalifikacji i zdobywanie przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego.

      

     5.  Wyposażenie szkoły w bezprzewodowy Internet w pomieszczeniach 

      ogólnodostępnych, by była możliwość wykorzystania go  na  wszystkich zajęciach.

      

     6. Wspieranie uczniów zdolnych poprzez:

     • organizowanie kół zainteresowań zgodnie z ich potrzebami,
     • wprowadzenie konsultacji z nauczycielami,
     • umożliwienie dostępu do wszystkich konkursów,
     • pracę nauczycieli na rzecz konkursów,
     • premiowanie  uczniów zdolnych, stypendia.

      

     1. Edukacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
     • odpowiednie podejście do ucznia – indywidualizacja procesu nauczania, by uczeń osiągał wyniki na miarę swoich możliwości,
      by  słaby czuł się w szkole pewnie, a  dobry czuł się dowartościowany,
     • przestrzeganie zapisów ZWO dotyczących tych uczniów,
     • przestrzeganie zaleceń poradni psychologicznej,
     • prowadzenie zajęć wspomagających rozwój,
     • rozwijanie współpracy z rodzicami.

      

     9. Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

      

     10. Analiza i weryfikacja szkolnych programów nauczania.

      

     W  ZAKRESIE  WYCHOWANIA  I  OPIEKI:

      

     1. Zgodnie z założeniami reformy, kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania dla innych kultur i tradycji.

      

     1. Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły:
     • przestrzeganie zapisów KODEKSU  UCZNIA,
     • w równym stopniu egzekwowanie obowiązków i respektowanie praw    

          ucznia,

     • planowanie pracy wychowawczej na podstawie diagnozy potrzeb

          uczniów,

     • tworzenie etosu szkoły (którego istotnym elementem jest kult wiedzy)  

          stabilizującego obszar uczniowskich zachowań, budzących szacunek

          do szkoły,

     • realizacja programów wychowawczego i profilaktycznego,
     • rozwijanie współpracy z rodzicami w rozwiązywaniu problemów

          wychowawczych,

     • organizowanie wycieczek krajoznawczych i edukacyjnych, zielonych
           szkół, uroczystości, apeli okolicznościowych i porządkowych, zajęć
          podczas ferii zimowych i kolonii letnich.

      

     1. Wyrównywanie szans  edukacyjnych dzieci zagrożonych wykluczeniem:
     • objęcie opieką uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych ubóstwem, wielodzietnych, rodzin niepełnych,
     • pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz materialna (dożywianie) dla tych uczniów,
     • praca z rodzinami dysfunkcyjnymi w celu nawiązania pozytywnych relacji i wzajemnego zaufania,
     • pomoc w nauce, w wykonywaniu prac.

      

      

     1. Rozwijanie aktywności fizycznej:
     • atrakcyjne prowadzenie lekcji WF-u,
     • rozszerzenie oferty zajęć sportowych,
     • sukcesy poprzedzone przygotowaniem uczniów do udziału
           w zawodach,

     · organizowanie zajęć sportowych jako formy zajęć profilaktycznych
          dla dzieci,

     ·   ustawiczny rozwój bazy sportu szkolnego (remont sal, łazienek, zakup sprzętu).

      

     1. Kształtowanie postaw prozdrowotnych:
     • Spotkania z przedstawicielami sanepidu,
     • profilaktyka uzależnień,
     • promocja zdrowia – zajęcia prowadzone przez pielęgniarkę szkolną,
     • kontynuowanie realizacji programów dotyczących badań

          przesiewowych z zakresu wad słuchu, wzroku, wad postawy,

     • akcja „ Szklanka mleka”, „ Owoce i warzywa w szkole”,
     • liczne konkursy o tematyce zdrowotnej.

      

          6. Realizowanie rządowego programu „ Bezpieczna szkoła”.

      

          7. Propagowanie działań proekologicznych.

      

     W  ZAKRESIE  POSZERZANIA  ZASOBÓW  SZKOŁY:

      

     1. Analiza potrzeb w zakresie wyposażenia placówki.
     2. Dbałość o  właściwe korzystanie z zasobów szkoły ze szczególnym uwzględnieniem nowo wybudowanego boiska.
     3. Aranżacja wnętrz tak, by przestrzeń dydaktyczna inspirowała uczniów do działania, pobudzała myślenie, wyciszała emocje, tworzyła niepowtarzalny klimat, utrwalała przeżycia dziecka.
     4. Doposażenie klas w nowoczesne pomoce dydaktyczne, zakup sprzętu sportowego,  uzupełnianie księgozbioru biblioteki.
     5. Upiększanie terenu wokół szkoły.

      

     W  ZAKRESIE  ZARZĄDZANIA:

      

     1. Inicjowanie  działań na rzecz podnoszenia poziomu jakości pracy.
                    Motywowanie nauczycieli do pracy w zespołach.

             2.  Dbanie  o kształcenie i doskonalenie pracowników, gdyż to dla jakości
                 ma fundamentalne znaczenie.

             3. Przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej.

             4.  Kontrola realizacji podstawy programowej.

             5. Zorganizowanie szkolenia w celu nabycia przez nauczycieli znajomości      

                   i umiejętności planowania pracy z uwzględnieniem treści kolejnego

                  etapu edukacyjnego.

           6. Poszerzanie wiedzy przez nauczycieli na temat oceniania kształtującego
                   i stosowanie elementów tego oceniania w pracy z uczniami.

           7. Motywowanie nauczycieli do stałego dokonywania ewaluacji

                   zaplanowanych przez siebie działań z uwzględnieniem poziomu

                   osiągnięć uczniów, a więc monitorowania pracy własnej i pracy  

                   uczniów pod kątem standardów w danym etapie edukacyjnym.

           8. Motywowanie nauczycieli do podejmowania działalności

                  innowacyjnej, wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania,
                  w tym technologii informacyjnej.

          9. Inicjowanie i koordynowanie innowacyjnych zadań  zespołów
                  zadaniowych, dotyczących sposobów rozwijania wyobraźni dzieci,
                  kształcenia polonistycznego, przyrodniczego, matematycznego,

         10. Publikowanie dokumentacji szkolnej na stronie internetowej, zapewnienie
               rodzicom dostępu do aktualnych informacji.

      

      W  ZAKRESIE  WSPÓŁRACY  Z  RODZICAMI:

      

     1.  Budowanie zasad  dobrze rozumianego partnerstwa pomiędzy rodzicami a szkołą, poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań problemów wychowawczych.

     2.  Stworzenie możliwości podjęcia działań tym rodzicom, którzy deklarują autentyczną chęć współpracy.

      

     W  ZAKRESIE  WSPÓŁPRACY  ZE  ŚRODOWISKIEM LOKALNYM I  INSTYTUCJAMI:

      

               1. Dbałość o utrzymanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku
                   lokalnym.

               2.Udział  w dotychczasowych akcjach charytatywnych, np. zbieranie
                   nakrętek.

              3. Współpraca z  instytucjami wspomagającymi pracę szkoły: MGOPS,
                    PCPR, PPP, GKRPA, KPP, PSP i OSP, Straż Graniczna, OSiR, WCK,
                   MKL, Fundacja WJM.

               4. Współpraca z  Urzędem Miejskim w Węgorzewie w zakresie dalszego
                  wyposażania placówki, organizacji nauki, udostępniania obiektów
                  sportowych i prowadzenia działań w szkole.

              5. Współpraca z parafią.

              6. Pozyskiwanie sojuszników dla szkoły, pomocy materialnej i technicznej,

                  Utrzymanie współpracy z FFiL Śnieżka.

             7. Organizowanie środowiskowego festynu, integrującego dzieci,
                 rodziców, nauczycieli, pozyskanie sponsorów.

     1. Promocja szkoły w środowisku.

      

     EWALUACJA  PRACY  SZKOŁY:

     a) wewnętrzna (źródła informacji zwrotnej): ankietowanie uczniów, rodziców, nauczycieli, diagnozy, badania wyników nauczania, bieżące testy, sprawdziany, kartkówki, obserwacje, bieżące przeglądy, wnioski z nadzoru
     i dokonywanych analiz;

     b) zewnętrzna: wyniki sprawdzianu, wyniki ewaluacji przeprowadzanych
     przez organ nadzorujący szkołę, wyniki kontroli organów kontrolnych (finansowych, sanitarnych, p.pożarowych itp.).

      

     ZAŁĄCZNIKI

      

            Załącznikami do niniejszego dokumentu są następujące dokumenty spójne z jego treścią:

     - Plan Nadzoru Pedagogicznego,

     - Plan Pracy Szkoły,

     - Program Wychowawczy Szkoły,

     - Szkolny Program Profilaktyki,

     - Program Poprawy Efektywności Kształcenia,

     - Program Poprawy Efektywności Wychowania,

     - Plan Pracy Pedagoga Szkolnego,

     - Plan Pracy Świetlicy.