• Perła - Promocja - Edukacja - Rozwój

    • Statut_Stowarzyszenia.doc

      

      

      

      

      

      

     STATUT

     Stowarzyszenia

     „Perła – Promocja – Edukacja – Rozwój”

      

     Tekst jednolity z dnia 10 grudnia 2012 roku

     (protokół nr 7/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.)

      

      

      

     ROZDZIAŁ I

      

     POSTANOWIENIA OGÓLNE

      

     §1.

      

     Stowarzyszenie „Perła – Promocja – Edukacja – Rozwój”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo
     o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

     Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

      

     §2.

     Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Swoją działalność prowadzi na rzecz ogółu społeczeństwa. Działalność ta może być odpłatna lub nieodpłatna.

      

     §3.

     Stowarzyszenie może działać na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej.

      

     §4.

     Siedzibą władz jest wieś Perły w gminie Węgorzewo.

      

     §5.

     Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

      

     §6.

     1.     Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
     Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

     2.     Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód
     z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacjo celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

      

     §7.

     Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

      

     §8.

     Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
     o tym samym lub podobnym profilu działania.

      

     ROZDZIAŁ II

      

     CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

      

     §9.

     Celem działania Stowarzyszenia jest:

     1.     Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji dzieci i młodzieży.

     2.     Tworzenie warunków do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci i młodzieży.

     3.     Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Perły, Klimki, Rudziszki, Łęgwarowo, Suczki, Pasternak, gmina Węgorzewo.

     4.     Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności.

      

     §10.

     Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

     1.     Inspirowanie, wspieranie i patronowanie działalności placówki oświatowej.

     2.     Prowadzenie zajęć, szkoleń, imprez, kursów edukacyjnych, sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

     3.     Organizowanie lokalnych systemów stypendialnych.

     4.     Organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.

     5.     Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Perły, Klimki, Rudziszki, Łęgwarowo, Pasternak, Suczki, Parowo, Brzozowo oraz mieszkańców byłych PGR.

     6.     Wspieranie rozwoju gospodarczego ww. miejscowości i tworzenie nowych miejsc pracy.

     7.     Organizowanie i prowadzenie wiejskiej kasy zapomogowo – pożyczkowej.

     8.     Działalność na rzecz upowszechniania ekoturystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.

     9.     Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć.

     10.                        Prowadzenie działalności wydawniczej.

     11.                        Prowadzenie świetlicy wiejskiej i współpraca z Radą Sołecką.

     12.                        Prowadzenie profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

     13.                        Zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty i wychowania.

     14.                        Podejmuje inne przedsięwzięcia związane z realizacją celów Stowarzyszenia.

     15.                        Prowadzenie szkół na zasadach prawem przewidzianych i wspieranie innych szkół.

     16.                        Prowadzenie przedszkoli, grup, oddziałów lub zespołów przedszkolnych.

     17.                        Prowadzenie świetlicy środowiskowej, domu ludowego, klubu dla młodzieży
     i dla dorosłych mieszkańców wsi.

     18.                        Prowadzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego lub Uniwersytetu Ludowego.

     19.                        Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych.

     20.                        Organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw.

     21.                        Prowadzenie schronisk turystycznych i campingów.

     22.                        Wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego
     i działań na rzecz ekologii.

     23.                        Popularyzację rolnictwa ekologicznego.

     24.                        Organizowanie przetwórstwa rolno – spożywczego i produkcji zdrowej żywności.

     25.                        Organizowanie Partnerstw lokalnych i regionalnych dla realizacji projektów, w tym projektów z Unii Europejskiej, i pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych stowarzyszenia.

      

      

      

      

     ROZDZIAŁ III

      

     CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

      

     §11.

     1.     Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

     2.     Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

      

     §12.

     Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

     1.     Członków zwyczajnych

     2.     Członków wspierających

     3.     Członków honorowych

      

     §13.

     Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna – mieszkająca lub zatrudniona
     w gminie Węgorzewo, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania postanowień statutu.

      

     §14.

     Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu na rzecz swojego przedstawiciela.

      

     §15.

     Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.

      

     §16.

     Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

     Zarząd może, w drodze uchwały, odmówić przyjęcia członka zwyczajnego lub wspierającego.

      

     §17.

     Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków.

      

     §18.

     1. Członek zwyczajny ma prawo do:

           1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

           2. Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.

           3. Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu
               Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

           4. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

      

     2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

            1. Aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia.

            2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

            3. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

      

     §19.

     1.     Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.

     2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §17 ust. 2.

      

     §20.

     1)    Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:

     1.     Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

     2)    Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje na skutek:

     1.     Utraty praw publicznych.

     3)    Wykreślenie członka ze Stowarzyszenia następuje na skutek:

     1.     Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.

     2.     Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składekczłonkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 1 rok. 

     3.     Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej.

     4) Wykluczenie lub wykreślenie członka następuje z datą podjęcia stosownej
         uchwały przez Zarząd Główny.

      

     §21.

     Od uchwały Zarządu Głównego o wykluczeniu lub skreśleniu służy zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 1 miesiąca od daty powiadomienia o uchwale.

      

     §22.

     Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków w przypadku sprzeniewierzenia się przez członka honorowego idei Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia postanowień statutu.

      

      

     ROZDZIAŁ IV

      

     ORGANY STOWARZYSZENIA

      

     §23.

     Władzami Stowarzyszenia są:

     1.     Walne Zebranie Członków

     2.     Zarząd Główny

     3.     Komisja Rewizyjna

      

     §24.

     1.     Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.

     2.     Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz i przejęcie spraw od dotychczasowych władz powinno nastąpić w ciągu jednego miesiąca. Do tego czasu działają władze poprzedniej kadencji.

      

     §25.

     1.     Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych (kworum), chyba że statut stanowi inaczej.

     2.     Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

      

     §26.

     W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy władz uzupełniany jest poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

      

      

     Walne Zebranie Członków

      

     §27.

     1)    Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

     2)    W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

     1.     Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.

     2.     Z głosem doradczym – członkowie wspierający.

      

     §28.

     1)    Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

     2)    Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.

     3)    Walne Zebranie Członków obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu obrad.

     4)    Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie.

     5)    Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia.

     6)    Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

     7)    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zebranie może zwołać:

     1.     Zarząd

     2.     Komisja Rewizyjna

     3.     1/3 członków Stowarzyszenia.

     8)    O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

     9)    Walne Zebranie Członków Koła władne jest do podejmowania decyzji w I terminie przy obecności co najmniej połowy członków, w II terminie bez względu na liczbę obecnych. W przypadku braku kworum w I terminie Zarząd Koła wyznacza II termin, nie wcześniej niż 30 minut później niż pierwszy termin.

      

     §29.

     Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

     1.     Uchwalenie statutu i jego zmian.

     2.     Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia.

     3.     Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia.

     4.     Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.

     5.     Ustalanie wysokości składek członkowskich.

     6.     Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego.

     7.     Podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd.

     8.     Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

     9.     Inne, wynikające z niniejszego statutu.

      

      

     Zarząd

      

     §30.

     1.     Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

     2.     Zarząd składa się z 3 – 7 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.

     3.     Posiedzenia Zarządu odbywają się raz na pół roku lub częściej – na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia

      

     §31.

     Do zakresu działania Zarządu należy:

     1.     Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.

     2.     Ustalanie budżetu Stowarzyszenia.

     3.     Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

     4.     Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego.

     5.     Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków.

     6.     Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

     7.     Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków.

     8.     Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

     9.     Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

      

      

     Komisja Rewizyjna

      

     §32.

     1.     Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

     2.     Komisja Rewizyjna składa się z 2 – 5 członków.

      

     §33.

     Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

     1.     Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia.

     2.     Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.

     3.     Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.

     4.     Zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.

     5.     Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia.

     6.     Składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

      

     §34.

     1.     Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

     2.     Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

      

     ROZDZIAŁ V

      

     MAJĄTEK I FUNDUSZE

      

     §35.

     Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

      

     §36.

     1)    Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

     1.     Składki członkowskie

     2.     Darowizny, zapisy i spadki

     3.     Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)

     4.     Dotacje i subwencje

     5.     Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie.

     2)    Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

     3)    Środki pieniężne, niezależnie od źródła pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej na to konto przekazywane.

     4)    Wysokość składek członkowskich ustalana jest w oparciu o uchwałę Walnego Zebrania Członków.

     5)     1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.

     2. Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu dwóch tygodni od  otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka.

      

     §37.

     Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu.

      

      

     ROZDZIAŁ VI

      

     ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

      

      

     §38.

     1.     Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

     2.     Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

     3.     W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami).

      

     Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 5 marca 2001 r.